Shadow

Эрхэм зорилго

“Дүүргийн төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн бус байгууллага, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж тэдний оролцоонд тулгуурлан тамгын газар үйл ажиллагаагаараа улс, нийслэлийн хэмжээнд жишиг болох “-д оршино.