Алсын хараа, эрхэм зорилго

ЗДТГ-ЫН АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дүүргийн төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн бус байгууллага, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, тэдний оролцоонд тулгуурлан тамгын газар үйл ажиллагаагаараа улс, нийслэлийн хэмжээнд жишиг болоход Баянзүрх дүүргийн алсын хараа, эрхэм зорилго оршино.