Shadow

ХОРООД

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХОРООДЫН ХОЛБОГДОХ ХУУДАС

1-р хороо

2-р хороо

3-р хороо

4-р хороо

5-р хороо

6-р хороо

7-р хороо

8-р хороо

9-р хороо

10-р хороо

11-р хороо

12-р хороо

13-р хороо

14-р хороо

15-р хороо

16-р хороо

17-р хороо

18-р хороо

19-р хороо

20-р хороо

21-р хороо

22-р хороо

23-р хороо

24-р хороо

25-р хороо

26-р хороо

27-р хороо

28-р хороо