Санхүүгийн ил тод байдал

Төсвийн байгууллага/эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн
0102      НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 88,214,518,400.00 88,214,518,400.00 87,167,714,060.93 1,046,804,339.07
0104            УРСГАЛ ЗАРДАЛ 86,225,654,800.00 86,225,654,800.00 85,792,740,322.93 432,914,477.07
0105               БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 70,563,085,700.00 70,563,085,700.00 70,296,986,785.93 266,098,914.07
0106                  Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 39,460,585,400.00 39,460,585,400.00 39,343,727,410.64 116,857,989.36
0112                  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 4,403,019,600.00 4,403,019,600.00 4,366,031,101.97 36,988,498.03
0118                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 4,331,990,800.00 4,331,990,800.00 4,318,767,777.85 13,223,022.15
0123                  Хангамж, бараа материалын зардал 8,143,761,800.00 8,143,761,800.00 8,129,022,310.27 14,739,489.73
0130                  Нормативт зардал 4,008,517,600.00 4,008,517,600.00 4,002,797,442.44 5,720,157.56
0134                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 1,911,861,500.00 1,911,861,500.00 1,901,780,576.00 10,080,924.00
0139                  Томилолт, зочны зардал 37,087,800.00 37,087,800.00 34,708,617.00 2,379,183.00
0143                  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 3,474,888,800.00 3,474,888,800.00 3,409,494,872.76 65,393,927.24
0153                  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 4,791,372,400.00 4,791,372,400.00 4,790,656,677.00 715,723.00
0159               ТАТААС 9,164,555,900.00 9,164,555,900.00 9,160,519,500.00 4,036,400.00
0162               УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 6,498,013,200.00 6,498,013,200.00 6,335,234,037.00 162,779,163.00
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 2,720,360,600.00 2,720,360,600.00 2,662,134,259.00 58,226,341.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 0.00 0.00 0.00 0.00
0170                     Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 2,396,666,600.00 2,396,666,600.00 2,390,427,660.00 6,238,940.00
0175            ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 1,988,863,600.00 1,988,863,600.00 1,374,973,738.00 613,889,862.00
0177               Их засвар 20,000,000.00 20,000,000.00 19,110,764.00 889,236.00
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 0.00 0.00 0.00 0.00
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 60,000,000.00 60,000,000.00 58,797,000.00 1,203,000.00
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 0.00 0.00 0.00 0.00
0085      ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 88,214,518,400.00 88,214,518,400.00 87,883,426,912.93 331,091,487.07
0086         УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ 68,326,499,200.00 68,326,499,200.00 68,006,526,912.81 319,972,287.19
0091         ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ 17,949,603,000.00 17,949,603,000.00 18,206,198,841.46 -256,595,841.46
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих 0.00 0.00 0.00 0.00
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих 0.00 0.00 0.00 0.00
0098         ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ 1,938,416,200.00 1,938,416,200.00 1,670,701,158.66 267,715,041.34
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих 0.00 0.00 0.00 0.00
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих 0.00 0.00 0.00 0.00
Бусад эх үүсвэр 0.00 0.00 0.00 0.00