Хүний нөөцийн ил тод байдал

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
1 А.Пүрэвдулам Хэлтсийн дарга 266265 91918867
2 Г.Батцэцэг Хүний нөөц, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн 267764 88006135 97015579
3 Г.Нансалмаа Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 88309504

97015574

4 Ч.Золбоо Захиргааны зохион байгуулалт, Засаг даргын зөвлөлийн хурал, удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн хариуцсан мэргэжилтэн 260449 88095959
5 Г.Амаржаргалан Гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 95758721
6 Ц.Бадам-Очир Шагнал, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 266580 99029576
7 Н.Лхавгамаа Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн 261120 88000518
8 Ж.Батжавхлан Хороо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 260449 99088626
Хэвлэл мэдээллийн алба
1 Д.Цэнгэлмаа Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга 266215 99810808
2 Т.Соёл-Эрдэнэ Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 266215 99071032
3 Э.Тэмүүлэн Мэдээллийн технологи, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн 266351 97015504
4 Б.Эрдэнэбат Техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 266351 95191500
5 Т.Энхбат Цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн 99793933
Хууль зүйн тасаг
1 У.Номин-Эрдэнэ Тасгийн дарга 264145 88066396
2 Б.Энхзаяа Эрх зүйн маргааны шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн 267764 99236779
Архивын тасаг
1 Д.Эрдэнэцэцэг Тасгийн дарга 266359 99990965
2 М.Амангуль Албан хэрэг хөтлөлт, түүний    зохицуулалт хариуцсан ажилтан 261120 88770412
3 А.Даваадулам Архивч 266359 88053440
4 Б.Лхагвасүрэн Бичээч 264255 99842968
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС
1  Ц. Өсөхбаяр Хэлтсийн дарга 261008 99006296
2 О.Бурмаа Ерөнхий нягтлан бодогч 261648 99168735
3 Д.Өлзийцэцэг Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 267096 88001899
4 Э.Бүгүнүтэй Салбар хариуцсан  төсвийн мэргэжилтэн 264081 99105380
5 Г.Баттунгалаг Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн
6 Д.Сарантуяа Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн 267012 96669545
7 О.Оргилсайхан Сургалт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн 261648 99395646
8 Ш.Цэнд-Аюуш Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 263361 99052378
9 Б.Одмандах Зарлага хариуцсан төсвийн мэргэжилтэн 264081 99095521
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
1 П.Сумъяасүрэн Хэлтсийн дарга 266477 88119971
2 М.Баярцэнгэл Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн зорилт хариуцсан мэргэжилтэн 267357 88120899
3 Э.Мөнх-Амгалан Индекс,Гэр хорооллийн дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн 267357 99162963
4 Д.Мөнх-Эрдэнэ Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын хэргжилт хариуцсан мэргэжилтэн 267357 88005287
5 О.Оюунсанаа Төсөл хөтөлбөр, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 267357 99197368
Хяналт мониторонгийн алба
1 Ю.Ариунхишиг Албаны дарга 480301 99000178

96004428

2 Т.Батнасан Дотоод хяналт,үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 95750126
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС
1 С.Сувд-Эрдэнэ Хэлтсийн дарга 264794 88001156
2 Э.Очбадрал Соёл урлаг, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 266578 99910254
3 П.Гэрэлтуяа Халамж, хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан  мэргэжилтэн 264148 99079649
4 Б.Болор-Эрдэнэ Эрүүл мэнд, Нийтийн биеийн тамир хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 266578 99847403
5 Ш.Ганцэцэг Хүүхэд , залуучууд гэр бүл хариуцсан мэргэжилтэн 266578 99020339
6 Б.Туяа Соёл урлаг, төрийн бус байгууллага, боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн 266578 99847403
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС
1 Б.Отгонхүү Хэлтсийн дарга 266474 99897002
2 Б.Баясгалан Гэрэлтүүлэг, хот тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн 267020 99997221
3 А.Монголжингоо Байгаль орчин,  орчны бохирдол, хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн 266579 99278448
 

4

Х.Азжаргал Зам,  тээвэр, барилга байгууламж, холбоо хариуцсан мэргэжилтэн 267020  

88092346

 

5

 

Г.Лхамсүрэн Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн 266579 99197814
6 С.Алтанзул Сууц өмчлөгчдийн холбоо хариуцсан мэргэжилтэн 266579 99020082
7 О.Түвшинтөгс Тохижилт, ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн 267020 93151502
 ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
1 С.Жавхлан Хэлтсийн дарга 260291 88009012
2 Г.Дэлгэрмаа Хүнс худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 260697 88091939
3 Ч.Октбярь Нийтийн хоол, зочид буудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн 451899 94060001
4 Г.Золзаяа Үйлдвэрлэл, инвоци хариуцсан мэргэжилтэн 260697 99739014
5 Ц.Жавхлан Аялал жуулчлал, ахуй үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн  

451899

 

98123518
6 Ч.Нямсүрэн Хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн 260697 88062429
7 Б.Азбаяр Авто үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 260291 99663975

Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын Зэрэг, дэв олгосон албан хаагчдын мэдээлэл 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны захиалга

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажилагааг үнэлэх