Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа

Баянзүрх дүүргийн засаг даргын тамгын газрын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны биелэлт

Баянзүрх дүүргийн засаг даргын тамгын газрын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө

Засаг даргын тамгын газрын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө

Засаг даргын тамгын газрын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны тайлан

Засаг даргын тамгын газрын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө