Дүрэм, журам

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Дотоод журам

Иргэдтэй хийх уулзалт зохион байгуулах журам

Хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлэх журам

Ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийг сонгон шалгаруулах журам

Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдээс дагаж мөрдөх тухай

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар

Цахим хэлбэрээр албан хэрэх хөтлөх нийтлэг журам

Дүүргийн Архивын дүрэм батлах тухай

Дүүргийн Архивын дэргэдэх ББНШК-ын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай