Улс, нийслэл, ОНХСан

Улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлын жагсаалт

2019 онд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт

2019 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт

2018 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийсэн ажлууд

2019 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт