Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Алсын хараа:

Хүний нөөцийн удирдлага манлайлалыг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар Тамгын газрын үйл ажиллагааг улс, нийслэлийн хэмжээнд тэргүүлэх түвшинд хүргэх.

Эрхэм зорилго:

Хүний нөөцийн удирдлага, захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлж, иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээ мэдээлэл түгээх, тэдний оролцоонд тулгуурлан эрэлт хүсэлтийг шийдвэрлэх, Засаг даргын Тамгын газрын өндөр бүтээмжтэй хэвийн ажиллах таатай орчныг бүрдүүлэх.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Захиргаа, хуулийн хэлтэс нь Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албад, хороодыг төрийн удирдлагаар хангах, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, хүний нөөцийн удирдлага, шагнал урамшуулал, Тамгын газрын гадаад харилцаа, мэдээлэл сурталчилгаа болон аж ахуй, зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлт дотоод ажлыг хэвийн явуулах үйл ажиллагааг хангаж, иргэдэд эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх, тэдний эрэлт хүсэлт, санал, гомдол нийгмийн асуудлыг хүлээн авч эрх бүхий субъекттэй хамтран шийдвэрлэх, дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргийн гаралтыг багасгах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ.

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Албан тушаал 

 

Овог нэр Өрөө, ажлын утасны дугаар
1 Хэлтсийн дарга Ж.Батжавхлан №207/266255
2 Захиргааны зохион байгуулалт, Засаг даргын зөвлөлийн хурал хариуцсан мэргэжилтэн Х.Баттулга №111/260449
3 Хүний нөөц, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн Г.Батцэцэг №201/267764
4 Хороо хариуцсан мэргэжилтэн Д.Гантулга №201/267764
5 Дээд газрын тогтоол шийдвэр, удирдах ажилтны шуурхай хариуцсан мэргэжилтэн Г.Лхагвамаа №201/267764
6 Хороо хариуцсан мэргэжилтэн Д.Энхбаатар №201/267764
7 Шагнал төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Бадам-Очир №206/266580
8 Иргэдийн өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн С.Долгорсүрэн №212/261120
       
Хэвлэл мэдээллийн алба
1 Албаны дарга Д.Цэнгэлмаа №309/263140
2 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Соёл-Эрдэнэ №307/263160
2 Цахим хуудас хариуцсан ажилтан Ц.Нуган №111/260449
3 Сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Ганзориг №111/260449
Хууль зүйн тасаг
1 Тасгийн дарга Б.Энхзаяа №111/260449
2 Эрх зүйн мэргэжилтэн Л.Нарангоо №111/260449
3 Эрх зүйн мэргэжилтэн Я.Болортуяа №111/260449
4 Эрх зүйн мэргэжилтэн О.Намуун №111/260449
Архивын тасаг
1 Тасгийн дарга Д.Эрдэнэцэцэг №112/266359
2 Албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан ажилтан Б.Отгонжаргал №112/266359
3 Архивч А.Даваадулам №112/266359
4 Бичээч Б.Учрал №112/266359