Засаг даргын зөвлөх

С.Майнбаяр

Засаг даргын зөвлөх

Засаг даргад холбогдох асуудлаар мэдээлэл өгөх, шийдвэр гаргах түвшинд санал, дүгнэлт зөвлөмжөөр хангах.