Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Б.Амартүвшин

Тамгын газрын дарга

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегийн төлөвлөлт, Засаг даргад туслах шинжилгээ хийх, үнэлж, дүгнэх бодлогын удирдамжаар хангах, Тамгын газрын хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, нутгийн захиргааны байгууллагуудыг чиглүүлэн удирдах.

Тамгын газрын хэлтсээс:

  • Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
  • Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
  • Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний хэлтэс
  • Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
  • Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс
  • Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс
  • Цэргийн штаб