Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний хэлтэс

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний хэлтэс

Эрхэм зорилго:

Дүүргийн иргэдийн хэрэгцээ шаардлага, тэдний оролцоонд тулгуурлан аятухтай  амьдралыг хангахуйц, эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг оновчтой төлөвлөх, орон нутгийг хөгжүүлэх нь   хэлтсийн эрхэм зорилго оршино.

Үүрэг оролцоо:

Стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэхдээ Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албад, хороодыг арга зүйн удирдлагаар хангах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, дүүргийн хөгжлийг тодорхойлоход иргэдийн оролцоог хангаж  Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэстэй хамтран Засаг дарга болон Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, түүний ажлын албыг  мэдээ, мэдээллээр хангах, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд санал зөвлөмж өгөх.

 Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Засгийн газрын болон Нийслэлийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийн зорилтын хэрэгжилтийг хангуулах
  • Дүүргийн засаг даргынүйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх
  • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хэрэгжилтийг хангуулах, Иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөд тайлагнах
  • Үндэсний болон Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг улирал, хагас бүтэн жилээр тайлагнах
  • Орон нутгийн хөгжлийн сан, хөрөнгө оруулалтын мэдээг нэгтгэн тайлагнах
  • Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг зохион байгуулах, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч  хамтран ажиллахад чиглэгдэнэ.

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний хэлтэс

Хэлтсийн дарга П.Сумъяасүрэн №306/266477
Индекс, гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Д.Бадам №305/267357
Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнх-Эрдэнэ №305/267357
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэл хариуцсан мэргэжилтэн М.Баярцэнгэл №305/267357
Төсөл хөтөлбөр, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Л.Батбаяр №305/267357
Хяналт мониторингийн албаны дарга Ю.Ариунхишиг №308/480301
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхзаяа №308/480301