Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Алсын хараа:

Хүнамын тогтвортой өсөлтийг дэмжиж, амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн нийгмийн хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтийг хангана.

Эрхэм зорилго:

Дүүргийн хүнамын хөгжил, нийгмийн хамгааллын цогц бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэн бүрийн нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх төрөөс гарсан хууль тогтоомж, бодлого шийдвэр, дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай чанартай , тэгш  хүртээмжтэй хүргэхэд оршино.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Эрүүл мэндийн үйлчилгээг стандартын түвшинд үзүүлж, нийтийн эрүүл мэндийн боловсролын түвшинг дээшлүүлэх
  • Нийтийн биеийн тамир, спортын хэтийн болон ойрыг бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
  • Хүүхэд, залуучууд, гэр бүл, эмэгтэйчүүд болон хүн ам зүйн чиглэлээр явуулах төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, тэдний сурч боловсрох, хөгжих, эрүүл аж төрөх, эрх ашгийг нь хамгаалах
  • Үндэсний болон дэлхийн соёлын үнэт зүйлсийг иргэдэд түгээн дэлгэрүүлэх, хөгжүүлэх, авьяаслаг хүүхэд, залуучуудад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх
  • Хүүхэд, залуучууд өсвөр үеийнхэнд сурч боловсрох, орчин үеийн дэвшилтэт шинэ технологийг боловсролын салбарт нэвтрүүлэх, иргэдэд үзүүлэх боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах
  • Хүн амын болон хөдөлмөр эрхэлж, хөдөлмөрийн харилцаа, нийгмийн түншлэл, хамгаалал, халамж үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай үзүүлж, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, улсын дунджаас хэтрүүлэхгүй байх

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Хэлтсийн дарга С.Сувд-Эрдэнэ №215/266578
Соёл урлаг төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн Д.Цэцэгмаа №215/266578
Боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Б.Болор-Эрдэнэ №215/266578
Халамж, хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн А.Мөнхнасан №215/266578
Эрүүл мэнд, биеийн тамир спорт хариуцсан мэргэжилтэн М.Мөнхтогоо №215/266578
Хүүхэд , залуучууд гэр бүл хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Одгэрэл №215/266578