Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Алсын хараа:

Хүн амын үйлчилгээний чиглэлээр дүүргийн нутаг дэвсгэрийн  хэмжээнд бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх, иргэдэд  үйлдвэрлэл, ахуйн үйлчилгээ, худалдаа, нийтийн хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг тэргүүлэх түвшинд хүргэх.

Эрхэм зорилго:

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хүн амын бүх төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний талаар төрөөс явуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлого, зохицуулалт
  • Дүүргийн ахуй үйлчилгээний бодлого зохицуулалт
  • Дүүргийн хүнсний хангамж
  • Дүүргийн худалдааны бодлого зохицуулалт
  • Дүүргийн мал аж ахуй, газар тариалангийн эрхлэлт бодлого, зохицуулалт
  • Дүүргийн хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
  • Дүүргийн аялал жуулчлал, зочид буудлын бодлого зохицуулалтыг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ.

Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ч.Октябрь №213/451899
Үйлдвэрлэл, инноваци хариуцсан мэргэжилтэн Г.Золзаяа №211/260697
Худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Жавхлан №211/260697
Хүнс, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Нямсүрэн №211/260697
Аялал жуулчлал, ахуй үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Дэлгэрмаа №211/260697
Авто засвар үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Азбаяр №211/260697