Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Алсын хараа:

Хүн амын үйлчилгээний чиглэлээр дүүргийн нутаг дэвсгэрийн  хэмжээнд бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх, иргэдэд  үйлдвэрлэл, ахуйн үйлчилгээ, худалдаа, нийтийн хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг тэргүүлэх түвшинд хүргэх.

Эрхэм зорилго:

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хүн амын бүх төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний талаар төрөөс явуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлого, зохицуулалт
  • Дүүргийн ахуй үйлчилгээний бодлого зохицуулалт
  • Дүүргийн хүнсний хангамж
  • Дүүргийн худалдааны бодлого зохицуулалт
  • Дүүргийн мал аж ахуй, газар тариалангийн эрхлэлт бодлого, зохицуулалт
  • Дүүргийн хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
  • Дүүргийн аялал жуулчлал, зочид буудлын бодлого зохицуулалтыг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ.

Хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт

 ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
1 С.Жавхлан Хэлтсийн дарга 260291  
2 Г.Дэлгэрмаа Худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 260697  
3 Ч.Октбярь Нийтийн хоол, зочид буудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн 451899  
4 Г.Золзаяа Үйлдвэрлэл, иноваци хариуцсан мэргэжилтэн 260697  
5 Ц.Жавхлан Аялал жуулчлал, ахуй үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 451899  
6 Ч.Нямсүрэн Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн 260697  
7 Б.Азбаяр Авто засвар,  үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 260291