Тусгай зөвшөөрөл

БАРЬЦААЛАН ЗЭЭЛДҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ ХИЙХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /эх хувь/
 • Байгууллагын гадна тохижилтын зураг /9х12 хэмжээтэй 1%/
 • Харуул хамгаалалт талаас Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 • Галын аюулгүй ажиллагааны дүгнэлт /Онцгой байдлын хэлтсээс эх хувь/
 • Хог тээврийн гэрээ /эх хувь/
 • Хороотой хийсэн тохижилтын гэрээ /эх хувь/
 • Өмнөх оны гэрээ, аж ахуйн нэгж тамгатайгаа ирэх
 • Төрийн банк 100200355001 данс 10.000 гэрээний үнэ

АХУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ ХИЙХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ буюу иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Байгууллагын гадна тохижилтын зураг /9х12 хэмжээтэй 1%/
 • Галын аюулгүй ажиллагааны дүгнэлт /Онцгой байдлын хэлтсээс эх хувь/
 • Хог тээврийн гэрээ /эх хувь/
 • Хороотой хийсэн тохижилтын гэрээ /эх хувь/
 • Өмнөх оны гэрээ, аж ахуйн нэгж тамгатайгаа ирэх

ЦАХИМ ТОГЛООМ, ИНТЕРНЕТ КАФЕ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ ХИЙХЭД БРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 • Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт
 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ буюу иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Байгууллагын гадна тохижилтын зураг /9х12 хэмжээтэй 1%/
 • Галын аюулгүй ажиллагааны дүгнэлт /Онцгой байдлын хэлтсээс эх хувь/
 • Хог тээврийн гэрээ
 • Хороотой хийсэн тохижилтын гэрээ /эх хувь/
 • Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт /гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гадна орчны гэрэлтүүлэг, камер байрлуулсан эсэх/
 • Өмнөх оны гэрээ, аж ахуйн нэгж тамгатайгаа ирэх

ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР АВАХ БУЮУ СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 • Аж ахуйн нэгж бол тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл
 • Аж ахуйн нэгж бол гэрчилгээний хуулбар, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Дүүрэгтэй байгуулсан үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрээний хуулбар
 • Ерөнхий боловсролын сургуулиас 500м зайд байрладагаа баталгаажуулах

ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ ХИЙХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 • Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ажлын байрны болон эрүүл ахуйн дүгнэлтийн хуулбар /Бүртгэлийн хуудас/
 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ буюу иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Байгууллагын гадна тохижилтын зураг /9х12/
 • Тусгай зөвшөөрөлтэй бол эх хувь, хуулбарын хамт
 • Галын аюулгүй ажиллагааны дүгнэлт /Онцгой байдлын хэлтсээс/
 • Хог тээврийн гэрээ
 • Хороотой хийсэн тохижилтын гэрээ
 • Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт /гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гадна орчны гэрэлтүүлэг, камер байрлуулсан эсэх/
 • Төрийн сан банк 100200355001 дансанд БЗД ЗДТГ гэрчилгээний үнэ 10.000 төгрөг тушаасан баримт
 • Өмнөх оны гэрээ, аж ахуйн нэгжийн тамгатайгаа ирэх
 • Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хүсэлт
 • Татварын тодорхойлолт

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, ЗОЧИД БУУДАЛ, АМРАЛТЫН ГАЗАР

 • Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ажлын байрны болон эрүүл ахуйн дүгнэлтийн хуулбар /Бүртгэлийн хуудас/
 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ буюу иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Байгууллагын гадна тохижилтын зураг /9х12/
 • Тусгай зөвшөөрөлтэй бол эх хувь, хуулбарын хамт
 • Галын аюулгүй ажиллагааны дүгнэлт /Онцгой байдлын хэлтсээс/
 • Хог тээврийн гэрээ
 • Хороотой хийсэн тохижилтын гэрээ
 • Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт /гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гадна орчны гэрэлтүүлэг, камер байрлуулсан эсэх/
 • Төрийн сан банк 100200355001 дансанд БЗД ЗДТГ гэрчилгээний үнэ 10.000 төгрөг тушаасан баримт
 • Өмнөх оны гэрээ, аж ахуйн нэгжийн тамгатайгаа ирэх /сунгалт/
 • Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хүсэлт /шинэ/
 • Татварын тодорхойлолт

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ

 • Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ажлын байрны болон эрүүл ахуйн дүгнэлтийн хуулбар /Бүртгэлийн хуудас/
 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ буюу иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Галын аюулгүй ажиллагааны дүгнэлт /Онцгой байдлын хэлтсээс/
 • Байгууллагын гадна тохижилтын зураг /9х12/
 • Үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга
 • Хог тээврийн гэрээ
 • Хороотой хийсэн тохижилтын гэрээ
 • Өмнөх оны гэрээ, тамгатайгаа ирэх /сунгалт/

2018-онд-тамхины-тусгай-зөвшөөрөл-шинээр-олгосон-аж-ахуйн байгууллагууд