АХМАДЫН ХОРОО

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дүүргийн ахмад настнуудын эрх, нийтлэг эрх ашиг, эрүүл мэндийг хамгаалж, тэдний эрүүл мэнд, амьдрах орон сууцны нөхцлийг сайжруулах, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлт болон бүтээлч санаачлагыг дэмжих, төр, засгийн хууль тогтоол, шийдвэрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, ахмад настны тэтгэвэр, тэтгэмж, халамж, хөнгөлөлт, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино

ЗОРИЛТ

Ахмад настнуудын эх орноо хөгжүүлэх төр, нийгмийн ажил үйлсэд оролцож, хувь нэмрээ оруулах чин хүсэл, санал санаачилгыг төр засаг болон нийслэл, дүүргийн удирдлага, ИТХ-д уламжлан хүргэх, төрийн тодорхой чиг үүргийг гэрээгээр хариуцан гүйцэтгэх ажлыг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, ахмад, залуу хойч үеийн залгамж холбоог бэхжүүлэн хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд оршино. Хүүхэд залуучууд, өсвөр үедээ эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, ахмад үеийнхний ажил амьдралын баялаг туршлага, өв уламжлал, ёс заншил, зан суртахуун, хөдөлмөрч чанарыг өвлүүлэхийг зорино

УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Ерөнхийлөгч, Хяналтын зөвлөл, Удирдах зөвлөл, Мэргэжилтэн-1, нягтлан бодогч -1, зохион байгуулагч-2, бичиг хэрэг-архивын ажилтан-1, нярав-1, үйлчлэгч-1, Хороодын ахмадын зөвлөл-28

Үйлчилгээ

БЗД-ийн Ахмадын хороо нутаг дэвсгэртээ оршин суугаа ахмад настны нийтлэг эрх ашгийг хамгаалж, тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмждэг, нийгэмдээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм.

Ахмадын хороо нь үйл ажиллагаандаа:

 • Монгол Улсын Үндсэн хууль
 • Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль/2005
 • Ахмад настны тухай хууль   /2017.01.26/
 • Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай хууль /2017.02.02/
 • Нийгмийн халамжийн тухай хууль/2012.01.19/
 • Засгийн газрын тогтоол /2017.01.25 №31 “Насны хишиг олгох журам”
 • Засгийн газрын тогтоол /2017.07.04  №197 “Ахмад настанд үйлчилгээ үзүүлэх, дэмжлэг хөнгөлөлт олгох журам”,“Ахмадын сан байгуулан ажиллуулах журам”, “Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих журам”, “Ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн санг удирдах, ашиглах журам”
 • Засгийн газрын тогтоол /2015.06.16 №53 “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай”
 • Засгийн газрын тогтоол 2013.01.19 №19 “хөнгөлөлтийн хэмжээг тогтоох тухай”
 • Засгийн газрын тогтоол /2016.10.26 №124 “төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай”
 • Монголын ахмадын холбооны дүрэм /2017.02.11 /
 • БЗД-ийн ахмадын холбооны дүрэм зэргийг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны чиглэл

 • Дүүргийн ахмад настнуудын эрх, нийтлэг эрх ашиг, эрүүл мэндийг хамгаалж, тэдний эрүүл мэнд, амьдрах орон сууцны нөхцлийг сайжруулах, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлт болон бүтээлч санаачлагыг дэмжих,
 • Дүүргийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын газар болон олон нийтийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ахмадуудыг төлөөлөн оролцох, асуудал тавьж хэлэлцүүлэх, дэмжлэг туслалцаа авах
 • Иргэдийн хууль ёсыг дээдлэх үзэл, соёлын өв болон гэр бүлийн түүхэн уламжлалыг өвлүүлэх талаар төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах
 • Ахмад настны нийгмийн хамгаалалтай холбогдон гарсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төрийн засгийн байгууллагад тодорхой асуудлыг тавьж шийдвэр гаргуулахад оршино.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

БЗД-ийн Ахмадын хороо нутаг дэвсгэртээ оршин суугаа ахмад настны нийтлэг эрх ашгийг хамгаалж, тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмждэг, нийгэмдээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм.

Ахмадын хороо нь үйл ажиллагаандаа:

 • Монгол Улсын Үндсэн хууль
 • Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль/2005
 • Ахмад настны тухай хууль   /2017.01.26/
 • Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай хууль /2017.02.02/
 • Нийгмийн халамжийн тухай хууль/2012.01.19/
 • Засгийн газрын тогтоол /2017.01.25 №31 “Насны хишиг олгох журам”
 • Засгийн газрын тогтоол /2017.07.04  №197 “Ахмад настанд үйлчилгээ үзүүлэх, дэмжлэг хөнгөлөлт олгох журам”,“Ахмадын сан байгуулан ажиллуулах журам”, “Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих журам”, “Ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн санг удирдах, ашиглах журам”
 • Засгийн газрын тогтоол /2015.06.16 №53 “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай”
 • Засгийн газрын тогтоол 2013.01.19 №19 “хөнгөлөлтийн хэмжээг тогтоох тухай”
 • Засгийн газрын тогтоол /2016.10.26 №124 “төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай”
 • Монголын ахмадын холбооны дүрэм /2017.02.11 /
 • БЗД-ийн ахмадын холбооны дүрэм зэргийг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны чиглэл

 • Дүүргийн ахмад настнуудын эрх, нийтлэг эрх ашиг, эрүүл мэндийг хамгаалж, тэдний эрүүл мэнд, амьдрах орон сууцны нөхцлийг сайжруулах, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлт болон бүтээлч санаачлагыг дэмжих,
 • Дүүргийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын газар болон олон нийтийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ахмадуудыг төлөөлөн оролцох, асуудал тавьж хэлэлцүүлэх, дэмжлэг туслалцаа авах
 • Иргэдийн хууль ёсыг дээдлэх үзэл, соёлын өв болон гэр бүлийн түүхэн уламжлалыг өвлүүлэх талаар төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах
 • Ахмад настны нийгмийн хамгаалалтай холбогдон гарсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төрийн засгийн байгууллагад тодорхой асуудлыг тавьж шийдвэр гаргуулахад оршино.
Г. МӨНХДӨЛ
Дарга
Утас: 99110576
test@gmail.com
Ө. ЭНХМАА
Зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан
Утас: 450052
baynzurhahmad@gmail.com
Д. НЭРГҮЙ
Зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан
Утас: 88080705
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com

Холбоо барих

Байгууллага Нэгж Албан тушаал Овог Нэр Өрөө Ажлын утас Гар утас И-Мейл хаяг
Баянзүрх дүүргийн Ахмадын хороо Захиргаа Дарга Гийдэр Мөнхдөл 1 99999999 99110576 test@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Ахмадын хороо Захиргаа Нягтлан бодогч, бичиг хэрэг БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН АХМАДЫН ХОРОО АДМИН 99999999
Баянзүрх дүүргийн Ахмадын хороо Захиргаа Зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан Дагмаа Нэргүй 88080705 neek0705@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Ахмадын хороо Захиргаа Бичиг хэрэг, Архивын ажилтан Энхтөр Одончимэг 99003546 odonchimeg.e@yahoo.com