ДОТООД АУДИТЫН АЛБА

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дотоод аудитын алба нь ил тод, бие даасан, хараат бус байж, аудитын дүнг бодитой, үнэн зөв, шударгаар тайлагнах замаар төсвийг ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулах, түүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэнэ

УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Албаны дарга, Ахлах дотоод аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч, 4 Дотоод аудитор, Нягтлан бодогч

Үйлчилгээ

•           Хууль тогтоомж дүрэм, журам, стандарт, гэрээг мөрдөж байгаа байдал хэрэгжилтийн хяналт;

•           Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалтын байдал;

•           Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа үйл ажиллагаа болон төсвийн санхүүжилт, зарцуулалт түүний үр ашигтай байдал;

•           Санхүү, төсөв, төрийн сангийн үйл ажиллагааны үнэн зөв, найдвартай байдал;

•           Салбарын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны үр ашигтай байдал.

•           Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон тухайн байгууллагын шийдвэрээр тусгайлан явуулах аудит;

•           Байгууллагын дотоод хяналт засаглалын байдалд болон холбогдох стандартын хүрээн тодорхойлсон бусад аудит;

Бүтэц бүрэлдэхүүн

•           Хууль тогтоомж дүрэм, журам, стандарт, гэрээг мөрдөж байгаа байдал хэрэгжилтийн хяналт;

•           Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалтын байдал;

•           Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа үйл ажиллагаа болон төсвийн санхүүжилт, зарцуулалт түүний үр ашигтай байдал;

•           Санхүү, төсөв, төрийн сангийн үйл ажиллагааны үнэн зөв, найдвартай байдал;

•           Салбарын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны үр ашигтай байдал.

•           Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон тухайн байгууллагын шийдвэрээр тусгайлан явуулах аудит;

•           Байгууллагын дотоод хяналт засаглалын байдалд болон холбогдох стандартын хүрээн тодорхойлсон бусад аудит;

Х.АЛТАНЗАЯА
Албаны дарга
Утас: 99084419, 70165588
altanzaya97@yahoo.com
Ц.АРИУНАА
Нягтлан бодогч
Утас: 91852626
ariunaabeetseden@gmail.com
Б.НАРАНЦАЦРАЛ
Ахлах дотоод аудитор
Утас: 93130045
naran0045@gmail.com
Б.ЭНХТУЯА
Дотоод аудитор
Утас: 99060846
tuyatuya700@gmail.com

Холбоо барих

Байгууллага Нэгж Албан тушаал Овог Нэр Өрөө Ажлын утас И-Мейл хаяг    
Баянзүрх дүүргийн Дотоод Аудитын алба Захиргаа Албаны дарга Хүчибаатар Алтанзаяа 303 тоот 70165588 altanzaya97@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн Дотоод Аудитын алба Захиргаа Нягтлан  бодогч Цэдэн Ариунаа 312 11461648 ariunaabeetseden@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн Дотоод Аудитын алба Захиргаа Ахлах дотоод аудитор БААТАРЧУЛУУН НАРАНЦАЦРАЛ 315 461648 naran0045@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн Дотоод Аудитын алба Захиргаа Дотоод  аудитор Оюунбилэг Уранчимэг 303 461648 uran121418@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн Дотоод Аудитын алба Захиргаа Дотоод  аудитор Батбэх Энхтуяа 315 11461648 tuyatuya700@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн Дотоод Аудитын алба Захиргаа Дотоод  аудитор Дэжид Наранцэцэг 301 91943233 narandejid@gmail.com