ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, үр дүнг тайлагнахад ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай, шударга, авлигаас ангид байх зарчмыг баримтлан ажиллах.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, гэрээ байгуулах эрх олгох, худалдан авах ажиллагааны мэдээллээр хангах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх.

УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Албаны дарга Б.Ариунболд

Ахлах мэргэжилтэн Б.Анхбаяр

Дотоод аудитор Ч.Ганхүү

Тайлан мэдээ, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Мөнхзул

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Долгион

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Д.Отгонбаяр

Үйлчилгээ

Худалдан авах ажиллагааны алба нь төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, 50 буюу түүнээс дээш хувийн төрийн болон орон нутгийн оролцоотой хуулийн этгээд, өрийн удирдлагын тухай хуулийн 4.1.21-д заасан төсөл хэрэгжүүлэгч нарын төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулах, худалдан авалтуудыг захиалагчаас ирсэн батлагдсан зураг, ажлын даалгавар, төсвийн дагуу зохион  байгуулж, тендерт оролцогч нарт тендерийн баримт бичгийг саадгүй олгон холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээллийг өгч, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллээр ханган, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөн ажилладаг.

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн тухайн оны хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны жагсаалт болон тендерийн урилга, тендерийн үр дүнг  www.tender.gov.mn  цахим сайтад болон олон нийтийн өдөр тутмын хэвлэлд цаг тухай бүрт, ил тод байдлыг хангах хүрээнд тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүдийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг www.shilendans.gov.mn сайтад мэдээлэн ажиллаж байна.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Худалдан авах ажиллагааны алба нь төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, 50 буюу түүнээс дээш хувийн төрийн болон орон нутгийн оролцоотой хуулийн этгээд, өрийн удирдлагын тухай хуулийн 4.1.21-д заасан төсөл хэрэгжүүлэгч нарын төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулах, худалдан авалтуудыг захиалагчаас ирсэн батлагдсан зураг, ажлын даалгавар, төсвийн дагуу зохион  байгуулж, тендерт оролцогч нарт тендерийн баримт бичгийг саадгүй олгон холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээллийг өгч, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллээр ханган, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөн ажилладаг.

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн тухайн оны хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны жагсаалт болон тендерийн урилга, тендерийн үр дүнг  www.tender.gov.mn  цахим сайтад болон олон нийтийн өдөр тутмын хэвлэлд цаг тухай бүрт, ил тод байдлыг хангах хүрээнд тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүдийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг www.shilendans.gov.mn сайтад мэдээлэн ажиллаж байна.

Батмөнх АРИУНБОЛД
Дарга
Утас: Дарга
ariunboldbatmnh01@gmail.com
Батбаяр АНХБАЯР
Ахлах мэргэжилтэн
Утас: Ахлах мэргэжилтэн
ankhaa_17@yahoo.com
Даваасүрэн ОТГОНБАЯР
Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 70154446
d.otgonbayar0104@gmail.com
ГАНЗОРИГТ МӨНХЗУЛ
ГАНЗОРИГТ МӨНХЗУЛ
Утас: 70154446
zuuuzuuu09@gmail.com
Чулуунбат ГАНХҮҮ
Дотоод аудитор
Утас: 70154446
ch_gankhuu@yahoo.com
Батбаяр ДОЛГИОН
Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 70154446
dolgion_ok@yahoo.com

Холбоо барих

Байгууллага Нэгж Албан тушаал Овог Нэр Өрөө Ажлын утас И-Мейл хаяг
Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба Захиргаа Дарга Батмөнх  Ариунболд БЗД Төр захиргааны II байр 102 тоот 70154446 ariunboldbatmnh01@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба Захиргаа Ахлах мэргэжилтэн Батбаяр Анхбаяр БЗД Төр захиргааны II байр 103 тоот 70154446 ankhaa_17@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба Захиргаа Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Даваасүрэн Отгонбаяр БЗД Төр захиргааны II байр 103 тоот 70154446 d.otgonbayar0104@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба Захиргаа Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Батбаяр Долгион БЗД Төр захиргааны II байр 101 тоот 70154446 dolgion_ok@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба Захиргаа Тайлан мэдээ, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Ганзоригт Мөнхзул БЗД Төр захиргааны II байр 101 тоот 70154446 zuuuzuuu09@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба Захиргаа Дотоод аудитор Чулуунбат Ганхүү БЗД Төр захиргааны II байр 103 тоот 70154446 ch_gankhuu@yahoo.com