МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт хуулийг сахиулан, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эрхэм зорилго оршино

УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Хэлтсийн дарга, Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс, хөдөө аж ахуйн хяналтын тасгийн дарга, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч, Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, Байгаль орчин, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын тасгийн дарга, Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч,Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын /ахлахах байцаагч-5,  Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч 7, Мал эмнэлгийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч -5, Ургамал хамгаалал хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч-1, Боловсролын хяналтын улсын байцаагч-2, Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч, Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч, Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч-2, Байгаль орчны  хяналтын улсын байцаагч-2http://inspection.gov.mn/new/u…

Үйлчилгээ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ТУС БҮРЭЭР:

ХӨДӨЛМӨРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

 • Хөдөлмөрийн тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон Засгийн газар болон эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хөдөлмөрийн харилцааны талаархи Монгол Улсын олон улсын гэрээ, конвенцийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг байгуулах, бүртгэх, хэрэгжүүлэх талаархи хууль тогтоомжийн биелэлт, хөдөлмөрийн хамтын маргаан зохицуулалтад хяналт тавих;
 • Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, ажил гүйцэтгэх, дуусгавар болох, цуцлах болон хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргааны шийдвэрлэлтэд хяналт тавих;
 • Цалин хөлс, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, олговор, нөхөн төлбөр, ажил, амралтын цаг, ээлжийн амралт зохицуулалтад  хяналт тавих;
 • Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, үүний дотор эмэгтэйчүүд, ахмад настан, тахир дутуу, одой болон насанд хүрээгүй хүн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, гадаадын байгууллагад ажиллаж байгаа иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн талаархи хууль тогтоомж, бусад шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн сахилга, эд хөрөнгийн хариуцлагатай холбогдсон шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж барих, шинэчлэх, өргөтгөх, барилгын материал хийц, эдлэлийн зураг төсөл болон техникийн нөхцөл нь дагаж мөрдөж байгаа стандартын шаардлагад нийцэж байгаа байдал, холбогдох мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зөвшөөрөл олгосон эсэхэд хяналт тавих;
 • Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааны шаардлага, техникийн паспортын хөтлөлт, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас олгосон зөвшөөрөлд хяналт тавих;
 • Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн хангамж, баталгаажуулалт, тэдгээрийг ариутгаж, цэвэрлэж, засварласан байдалд хяналт тавих;
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан болон ердийн өвчний өвчлөлт, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгт оруулсан байдалд хяналт тавих;
 • Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын судалгаа, бүртгэлд хяналт тавих;
 • Гадаадад ажиллах хүч гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих.

НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийн  хэрэгжилт, иргэдийг нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээнд хамруулсан байдалд хяналт тавих;
 • Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, нийгмийн даатгалын баазыг өргөтгөх, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулахад чиглэгдсэн арга хэмжээ, даатгалын гэрээний биелэлтийг хянах;
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр бий болгох талаар гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалтад хяналт тавих;
 • Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж, амьжиргааны чадавхийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах чиглэлийн хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг хянах;
 • Нийгмийн хамгааллын холбогдолтой төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зориулагдсан төсөв, зээл, тусламж, хандивын хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд хяналт тавих;
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллага, даатгуулагчийн төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тооцоо, түүний гүйцэтгэл, нийгмийн даатгалын дэвтрийн олголт, хөтлөлт, баталгаажуулалтад хяналт тавих;
 • Иргэдэд нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгдсэн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцсан бүх шатны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж  дүгнэлт өгөх.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

 • Ус, ой, ургамал, амьтан, агаарыг хамгаалах, тэдгээрийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, ой, хээрийг түймрээс хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомж, стандарт, хэм хэмжээ, дүрэм, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих;
 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгж болон иргэдээс байгаль орчныг хамгаалах, сэргээн сайжруулах, засаж тохижуулах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх чиглэлээр байгуулсан гэрээ, төсөл, төлөвлөгөөний биелэлт, бусад үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
 • Хайгуул судалгаа, шинжилгээний ажлын болон байгалийн, аялал жуулчлалын явцад байгаль орчны тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавих;
 • Байгаль орчны хууль тогтоомжоор тодорхойлсон болон монгол улсын улаан номонд орсон нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын хамгаалалт, нөхөн сэргээлтэд хяналт тавих;
 • Байгаль орчныг бохирдуулсны төлбөрийн барагдуулалтад хяналт тавих;
 • Байгаль орчинд нөлөөлөх үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгжийн төсөл, хөтөлбөр, гэрээний байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд хамрагдсан байдал, үнэлгээгээр заасан байгаль орчныг нөхөн сэргээх, засаж тохижуулах арга хэмжээний биелэлтэд хяналт тавих;
 • Химийн хорт бодисын үйлдвэрлэлт, экспорт, импорт, хадгалалт, худалдаалалт, тээвэрлэлт, ашиглалт, устгалт, аюултай хог хаягдлын экспорт, импорт, хил дамжуулан тээвэрлэлтэд хяналт тавих;
 • Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтад хяналт тавих;
 • Байгаль орчны бохирдолтод хяналт тавих;
 • Хот тосгон, бусад суурин газрын орчинд болон гол, мөрөн, нуур, рашаан, булаг, шандын эх, ундаргын орчныг хамгаалж эрүүл ахуйн бүс тогтоосон байдалд хяналт тавих;
 • Агаар, ус, хөрсөн дэх хими, биологийн хортой бодисын хүлцэх хэм хэмжээ, байгаль орчинд хаяж болох хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд хяналт тавих;
 • Байгаль орчны даацын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд хяналт тавих.

 

ЭРҮҮЛ АХУЙ ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Эрүүл мэндийн тухай хууль, Ариун цэврийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих;
 • Хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс тогтоолт, усны чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
 • Ус, хөрсөнд байгаа химийн бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээ, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг судлан тогтоож, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан эсэхэд хяналт тавих;
 • Үйлдвэрлэл, сургалт, ахуйн хэрэглээ, гоо сайхны бараа, бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавих;
 • Хүнсний үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг хэрэгжүүлж  байгаа байдалд хяналт тавих;
 • Хүнсний бүтээгдэхүүнээс гарсан хордлого, халдварын шалтгааныг судлан тогтоох, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж  байгаа байдалд дүгнэлт гаргах;
 • Хүүхдийн сургалт, амралтын байгууллагын эрүүл ахуйн байдалд хяналт тавих;
 • Эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар хамгааллын дэглэм, тусгай, халдвартай, хортой, хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлт, устгалд хяналт тавих;
 • Халдварт, халдварт бус өвчний талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхээр төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих.
 • Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа байр, тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хүнсний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцсэн бодис хэрэглэж буй эсэх, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн хяналтын дотоодын байнгын тогтолцоо бий болгосон байдалд хяналт тавих
 • Хүнсний үйлдвэрлэлд ашиглах өсгөвөр, хүнсний нэмэлт, эм, даавар болон шавьж, мэрэгчийн устгалын хор, цацраг идэвхт бодист холбогдох байгууллагын дүгнэлт гаргуулсан байдалд хяналт тавих;

 

ЭМ БИОБЭЛДМЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Эмийн тухай хууль, эм, биобэлдмэлийн хэрэглээ, хадгалалтын талаар гаргасан төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих;
 • Эм, биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн стандарт, технологийн хэрэгжилтэд хяналт тавих
 • Хүн амыг дархлаажуулах, эм, биобэлдмэлийн аюулгүй байдал, хадгалалт, тээвэрлэлт, экспорт, импортын байдлыг шалгаж, дүгнэлт гаргах;
 • Эм хангамжийн байгууллагуудад эм, биобэлдмэлийг импортлох үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн олголт болон Монгол Улсын эмийн бүртгэлийн журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих.
 • Эрүүл мэндийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих;
 • Эмнэлгийн мэргэжилтний  эмчлэх, сувилах үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх журмын  биелэлтэд  хяналт тавих;
 • Эмч,  эмнэлгийн  ажилтны   мэргэжлийн  алдаа, түүний улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирсонтой    холбоотой  гомдол;
 • Донорын  эд эрхтэнг эмчилгээний  зориулалтаар   авах, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэн суулгах  үйл ажиллагаанд хяналт тавьж  дүгнэлт гаргах;
 • Эмнэлгийн  чанарын алба, чанарын менежерийн үйл ажиллагааны талаар гарсан тушаал шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих;
 • Эмнэлгийн оношлогч рентген болон бусад техник, тоног төхөөрөмжид чанарын хяналт тавих ;

ЭМЧИЛГЭЭНИЙЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

БОЛОВСРОЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Боловсролын тухай хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих.
 • Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд, мэргэжлийн боловсрол, дээд боловсролын стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах
 • Их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн боловсрол, сургалт байгууллагын элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
 • Төрөөс бүх шатны боловсролын талаар баримтлах бодлого, үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

ХҮНСНИЙ ЧАНАР СТАНДАРТЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

-Нийтийн хоолны хяналтаар

 • Хүнсний тухай болон Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн холбогдох хууль тогтоомжболон  бусад стандарт, дүрэм, журмыг худалдааны байгууллага, иргэд хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавих;
 • Нийтийн хоолны газрын байр, орчин тойрон, технологийн үйл ажиллагаа болон дээж авалт, хоолны технологийн карт /БСТ/-ын мөрдөлт, түүнийг хөтөлж байгаа байдал, ариун цэвэр, бараа материал, түүхий эдийн хадгалалтад хяналт тавих;

-Худалдааны хяналтаар

 • Худалдаа, үйлчилгээтэй холбогдон гарсан хууль тогтоомж болон  бусад стандарт, дүрэм, журмыг худалдааны байгууллага, иргэд хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавих;
 • Худалдааны зохион байгуулалт, соёл, технологийн горимд тогтоосон нийтлэг шаардлагыг хангасан байдалд хяналт тавих;
 • Худалдаа эрхлэгчдэд эрх бүхий байгууллагаас олгож байгаа зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шалгах, зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах;
 • Бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодол, шошгонд олон улс болон Монгол Улсын хэмжээнд нийтлэг хэрэглэдэг барааны таних тэмдэг, анхааруулга, бичээс, үйлдвэрлэсэн огноо, хадгалах хугацаа, хэрэглэх зааврыг ил тод тавьсан байдалд хяналт тавих;
 • Бараа, бүтээгдэхүүнийг шаардлагын дагуу шошголож савласан байдалд хяналт тавих;

-Үйлдвэрлэл технологийн хяналтаар:

 • Хүнсний үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний газруудад бүтээгдэхүүнийг хадгалах, тээвэрлэх нөхцөл, хугацааг мөрдөж байгаа байдалд хяналт тавих;
 • Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа байр, тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хүнсний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцсэн бодис хэрэглэж буй эсэх, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн хяналтын дотоодын байнгын тогтолцоо бий болгосон байдалд хяналт тавих;
 • Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийг эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр холбогдох хууль, журмын дагуу эрхэлж буй эсэхэд хяналт тавих;
 • Улсын нөөцийн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, ашиглалт, нөхөн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын байдалд хяналт тавих.
 • Хүнсний үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний газруудад бүтээгдэхүүнийг хадгалах, тээвэрлэх нөхцөл, хугацааг мөрдөж байгаа байдалд хяналт тавих;

УРГАМАЛ ХАМГААЛАЛ ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Иргэн, хуулийн этгээд нь эзэмшиж, ашиглаж байгаа газар, зоорь, үтрэм, агуулахдаа ургамлын өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал илэрсэн тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэж, холбогдох арга хэмжээ авсан эсэхэд хяналт тавих;
 • Ургамлын онц аюулт өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал илэрсэн тохиолдолд тухайн шатны  засаг дарга мэргэжлийн байгууллагад мэдээлсэн, дүгнэлт гаргуулсан эсэх, ургамлын хорио цээр, хязгаарлалт тогтоосон, ургамал хамгаалал, хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байдалд хяналт тавих;
 • Бүх төрлийн ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн, малын өвс, тэжээл, таримлын суулгац, мод, модон материалын хадгалалт, тээвэрлэлт, боловсруулалт, худалдаалалтын үеийн ариун цэвэр, хорио цээрийн дэглэмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд ургамлын хорио цээрийн лабораторийн шинжилгээ хийлгэсэн эсэхэд хяналт тавих;
 • Улсын нөөцөд байгаа ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хадгалах, нөхөн бүрдүүлэхэд хяналт тавих;
 • Бөөний худалдааны төвийн үйл ажиллагаанд тавигдаж буй ургамлын хорио цээрийн дэглэмийн мөрдөлтөд хяналт тавих;
 • Тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх, борлуулахтай холбогдсон хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих.
 • Ургамал хамгаалах бодсын хадгалалт тээвэрлэлт, хэрэглээ, худалдаалалтад хяналт тавих

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Маламьтаны эрүүл мэндийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Мал эмнэлгийн хорио цээр, хязгаарлалт тогтоох, мал, амьтны  өвчинтэй тэмцэх, малын сэг зэмийг устгах талаар засаг даргын гаргасан шийдвэр, түүний биелэлтэд хяналт тавих;
 • Өвчнийг оношлох, эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд мал, амьтныг тогтоосон хугацаанд нь бүрэн хамруулсан эсэхэд хяналт тавих;
 • Мал, амьтныг арчлах, маллах, тэжээх, үржүүлэх үеийн эрүүл ахуй, бэлчээр, хашаа, бууц, уст цэгийн орчны ариун цэврийн талаар гарсан дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Мал, амьтан болон тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эд, тэжээл бэлтгэх,  тээвэрлэх, хадгалах, боловсруулах, худалдаалахад мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио цээрийн талаархи  дүрэм, журмыг сахих, мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээний олголтод хяналт тавих;
 • Мал, амьтан нядлах болон мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн боловсруулах, хадгалах байгууламжийн зураг төсөл зохиох, барих, ашиглалтад оруулахад хяналт тавих;
 • Мал, амьтанд зориулсан эм, биобэлдмэл, мал эмнэлгийн багаж, хэрэгслийг үйлдвэрлэх, хилээр нэвтрүүлэх, худалдах, хадгалах, тээвэрлэх, бүртгэхтэй холбоотой дүрэм, журам, заавар, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Улсын нөөцөд байгаа малын эм, биобэлдмэлийг хадгалах, нөхөн бүрдүүлэх, ашиглах, зарцуулахад хяналт тавих;
 • Малын эмийн сан ажиллуулах талаархи дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, малын өвчин үүсгэгчийг ургуулж үржүүлэх, улсын хилээр мал, амьтан, үр, хөврөл үрийг нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олголтод хяналт тавих.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ТУС БҮРЭЭР:

ХӨДӨЛМӨРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

 • Хөдөлмөрийн тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон Засгийн газар болон эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, хөдөлмөрийн харилцааны талаархи Монгол Улсын олон улсын гэрээ, конвенцийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг байгуулах, бүртгэх, хэрэгжүүлэх талаархи хууль тогтоомжийн биелэлт, хөдөлмөрийн хамтын маргаан зохицуулалтад хяналт тавих;
 • Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, ажил гүйцэтгэх, дуусгавар болох, цуцлах болон хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргааны шийдвэрлэлтэд хяналт тавих;
 • Цалин хөлс, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, олговор, нөхөн төлбөр, ажил, амралтын цаг, ээлжийн амралт зохицуулалтад  хяналт тавих;
 • Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, үүний дотор эмэгтэйчүүд, ахмад настан, тахир дутуу, одой болон насанд хүрээгүй хүн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, гадаадын байгууллагад ажиллаж байгаа иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн талаархи хууль тогтоомж, бусад шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн сахилга, эд хөрөнгийн хариуцлагатай холбогдсон шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж барих, шинэчлэх, өргөтгөх, барилгын материал хийц, эдлэлийн зураг төсөл болон техникийн нөхцөл нь дагаж мөрдөж байгаа стандартын шаардлагад нийцэж байгаа байдал, холбогдох мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зөвшөөрөл олгосон эсэхэд хяналт тавих;
 • Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааны шаардлага, техникийн паспортын хөтлөлт, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас олгосон зөвшөөрөлд хяналт тавих;
 • Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн хангамж, баталгаажуулалт, тэдгээрийг ариутгаж, цэвэрлэж, засварласан байдалд хяналт тавих;
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан болон ердийн өвчний өвчлөлт, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгт оруулсан байдалд хяналт тавих;
 • Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын судалгаа, бүртгэлд хяналт тавих;
 • Гадаадад ажиллах хүч гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих.

НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийн  хэрэгжилт, иргэдийг нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээнд хамруулсан байдалд хяналт тавих;
 • Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, нийгмийн даатгалын баазыг өргөтгөх, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулахад чиглэгдсэн арга хэмжээ, даатгалын гэрээний биелэлтийг хянах;
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр бий болгох талаар гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалтад хяналт тавих;
 • Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж, амьжиргааны чадавхийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах чиглэлийн хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг хянах;
 • Нийгмийн хамгааллын холбогдолтой төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зориулагдсан төсөв, зээл, тусламж, хандивын хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд хяналт тавих;
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллага, даатгуулагчийн төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тооцоо, түүний гүйцэтгэл, нийгмийн даатгалын дэвтрийн олголт, хөтлөлт, баталгаажуулалтад хяналт тавих;
 • Иргэдэд нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгдсэн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцсан бүх шатны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж  дүгнэлт өгөх.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

 • Ус, ой, ургамал, амьтан, агаарыг хамгаалах, тэдгээрийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, ой, хээрийг түймрээс хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомж, стандарт, хэм хэмжээ, дүрэм, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих;
 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгж болон иргэдээс байгаль орчныг хамгаалах, сэргээн сайжруулах, засаж тохижуулах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх чиглэлээр байгуулсан гэрээ, төсөл, төлөвлөгөөний биелэлт, бусад үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
 • Хайгуул судалгаа, шинжилгээний ажлын болон байгалийн, аялал жуулчлалын явцад байгаль орчны тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавих;
 • Байгаль орчны хууль тогтоомжоор тодорхойлсон болон монгол улсын улаан номонд орсон нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын хамгаалалт, нөхөн сэргээлтэд хяналт тавих;
 • Байгаль орчныг бохирдуулсны төлбөрийн барагдуулалтад хяналт тавих;
 • Байгаль орчинд нөлөөлөх үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгжийн төсөл, хөтөлбөр, гэрээний байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд хамрагдсан байдал, үнэлгээгээр заасан байгаль орчныг нөхөн сэргээх, засаж тохижуулах арга хэмжээний биелэлтэд хяналт тавих;
 • Химийн хорт бодисын үйлдвэрлэлт, экспорт, импорт, хадгалалт, худалдаалалт, тээвэрлэлт, ашиглалт, устгалт, аюултай хог хаягдлын экспорт, импорт, хил дамжуулан тээвэрлэлтэд хяналт тавих;
 • Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтад хяналт тавих;
 • Байгаль орчны бохирдолтод хяналт тавих;
 • Хот тосгон, бусад суурин газрын орчинд болон гол, мөрөн, нуур, рашаан, булаг, шандын эх, ундаргын орчныг хамгаалж эрүүл ахуйн бүс тогтоосон байдалд хяналт тавих;
 • Агаар, ус, хөрсөн дэх хими, биологийн хортой бодисын хүлцэх хэм хэмжээ, байгаль орчинд хаяж болох хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд хяналт тавих;
 • Байгаль орчны даацын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд хяналт тавих.

 

ЭРҮҮЛ АХУЙ ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Эрүүл мэндийн тухай хууль, Ариун цэврийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих;
 • Хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс тогтоолт, усны чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
 • Ус, хөрсөнд байгаа химийн бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээ, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг судлан тогтоож, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан эсэхэд хяналт тавих;
 • Үйлдвэрлэл, сургалт, ахуйн хэрэглээ, гоо сайхны бараа, бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавих;
 • Хүнсний үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг хэрэгжүүлж  байгаа байдалд хяналт тавих;
 • Хүнсний бүтээгдэхүүнээс гарсан хордлого, халдварын шалтгааныг судлан тогтоох, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж  байгаа байдалд дүгнэлт гаргах;
 • Хүүхдийн сургалт, амралтын байгууллагын эрүүл ахуйн байдалд хяналт тавих;
 • Эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар хамгааллын дэглэм, тусгай, халдвартай, хортой, хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлт, устгалд хяналт тавих;
 • Халдварт, халдварт бус өвчний талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхээр төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих.
 • Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа байр, тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хүнсний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцсэн бодис хэрэглэж буй эсэх, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн хяналтын дотоодын байнгын тогтолцоо бий болгосон байдалд хяналт тавих
 • Хүнсний үйлдвэрлэлд ашиглах өсгөвөр, хүнсний нэмэлт, эм, даавар болон шавьж, мэрэгчийн устгалын хор, цацраг идэвхт бодист холбогдох байгууллагын дүгнэлт гаргуулсан байдалд хяналт тавих;

 

ЭМ БИОБЭЛДМЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Эмийн тухай хууль, эм, биобэлдмэлийн хэрэглээ, хадгалалтын талаар гаргасан төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих;
 • Эм, биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн стандарт, технологийн хэрэгжилтэд хяналт тавих
 • Хүн амыг дархлаажуулах, эм, биобэлдмэлийн аюулгүй байдал, хадгалалт, тээвэрлэлт, экспорт, импортын байдлыг шалгаж, дүгнэлт гаргах;
 • Эм хангамжийн байгууллагуудад эм, биобэлдмэлийг импортлох үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн олголт болон Монгол Улсын эмийн бүртгэлийн журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих.
 • Эрүүл мэндийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих;
 • Эмнэлгийн мэргэжилтний  эмчлэх, сувилах үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх журмын  биелэлтэд  хяналт тавих;
 • Эмч,  эмнэлгийн  ажилтны   мэргэжлийн  алдаа, түүний улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирсонтой    холбоотой  гомдол;
 • Донорын  эд эрхтэнг эмчилгээний  зориулалтаар   авах, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэн суулгах  үйл ажиллагаанд хяналт тавьж  дүгнэлт гаргах;
 • Эмнэлгийн  чанарын алба, чанарын менежерийн үйл ажиллагааны талаар гарсан тушаал шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих;
 • Эмнэлгийн оношлогч рентген болон бусад техник, тоног төхөөрөмжид чанарын хяналт тавих ;

ЭМЧИЛГЭЭНИЙЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

БОЛОВСРОЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Боловсролын тухай хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих.
 • Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд, мэргэжлийн боловсрол, дээд боловсролын стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах
 • Их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн боловсрол, сургалт байгууллагын элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
 • Төрөөс бүх шатны боловсролын талаар баримтлах бодлого, үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

ХҮНСНИЙ ЧАНАР СТАНДАРТЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

-Нийтийн хоолны хяналтаар

 • Хүнсний тухай болон Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн холбогдох хууль тогтоомжболон  бусад стандарт, дүрэм, журмыг худалдааны байгууллага, иргэд хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавих;
 • Нийтийн хоолны газрын байр, орчин тойрон, технологийн үйл ажиллагаа болон дээж авалт, хоолны технологийн карт /БСТ/-ын мөрдөлт, түүнийг хөтөлж байгаа байдал, ариун цэвэр, бараа материал, түүхий эдийн хадгалалтад хяналт тавих;

-Худалдааны хяналтаар

 • Худалдаа, үйлчилгээтэй холбогдон гарсан хууль тогтоомж болон  бусад стандарт, дүрэм, журмыг худалдааны байгууллага, иргэд хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавих;
 • Худалдааны зохион байгуулалт, соёл, технологийн горимд тогтоосон нийтлэг шаардлагыг хангасан байдалд хяналт тавих;
 • Худалдаа эрхлэгчдэд эрх бүхий байгууллагаас олгож байгаа зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шалгах, зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах;
 • Бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодол, шошгонд олон улс болон Монгол Улсын хэмжээнд нийтлэг хэрэглэдэг барааны таних тэмдэг, анхааруулга, бичээс, үйлдвэрлэсэн огноо, хадгалах хугацаа, хэрэглэх зааврыг ил тод тавьсан байдалд хяналт тавих;
 • Бараа, бүтээгдэхүүнийг шаардлагын дагуу шошголож савласан байдалд хяналт тавих;

-Үйлдвэрлэл технологийн хяналтаар:

 • Хүнсний үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний газруудад бүтээгдэхүүнийг хадгалах, тээвэрлэх нөхцөл, хугацааг мөрдөж байгаа байдалд хяналт тавих;
 • Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа байр, тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хүнсний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцсэн бодис хэрэглэж буй эсэх, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн хяналтын дотоодын байнгын тогтолцоо бий болгосон байдалд хяналт тавих;
 • Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийг эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр холбогдох хууль, журмын дагуу эрхэлж буй эсэхэд хяналт тавих;
 • Улсын нөөцийн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, ашиглалт, нөхөн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын байдалд хяналт тавих.
 • Хүнсний үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний газруудад бүтээгдэхүүнийг хадгалах, тээвэрлэх нөхцөл, хугацааг мөрдөж байгаа байдалд хяналт тавих;

УРГАМАЛ ХАМГААЛАЛ ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Иргэн, хуулийн этгээд нь эзэмшиж, ашиглаж байгаа газар, зоорь, үтрэм, агуулахдаа ургамлын өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал илэрсэн тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэж, холбогдох арга хэмжээ авсан эсэхэд хяналт тавих;
 • Ургамлын онц аюулт өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал илэрсэн тохиолдолд тухайн шатны  засаг дарга мэргэжлийн байгууллагад мэдээлсэн, дүгнэлт гаргуулсан эсэх, ургамлын хорио цээр, хязгаарлалт тогтоосон, ургамал хамгаалал, хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байдалд хяналт тавих;
 • Бүх төрлийн ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн, малын өвс, тэжээл, таримлын суулгац, мод, модон материалын хадгалалт, тээвэрлэлт, боловсруулалт, худалдаалалтын үеийн ариун цэвэр, хорио цээрийн дэглэмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд ургамлын хорио цээрийн лабораторийн шинжилгээ хийлгэсэн эсэхэд хяналт тавих;
 • Улсын нөөцөд байгаа ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хадгалах, нөхөн бүрдүүлэхэд хяналт тавих;
 • Бөөний худалдааны төвийн үйл ажиллагаанд тавигдаж буй ургамлын хорио цээрийн дэглэмийн мөрдөлтөд хяналт тавих;
 • Тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх, борлуулахтай холбогдсон хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих.
 • Ургамал хамгаалах бодсын хадгалалт тээвэрлэлт, хэрэглээ, худалдаалалтад хяналт тавих

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 • Маламьтаны эрүүл мэндийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Мал эмнэлгийн хорио цээр, хязгаарлалт тогтоох, мал, амьтны  өвчинтэй тэмцэх, малын сэг зэмийг устгах талаар засаг даргын гаргасан шийдвэр, түүний биелэлтэд хяналт тавих;
 • Өвчнийг оношлох, эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд мал, амьтныг тогтоосон хугацаанд нь бүрэн хамруулсан эсэхэд хяналт тавих;
 • Мал, амьтныг арчлах, маллах, тэжээх, үржүүлэх үеийн эрүүл ахуй, бэлчээр, хашаа, бууц, уст цэгийн орчны ариун цэврийн талаар гарсан дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Мал, амьтан болон тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эд, тэжээл бэлтгэх,  тээвэрлэх, хадгалах, боловсруулах, худалдаалахад мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио цээрийн талаархи  дүрэм, журмыг сахих, мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээний олголтод хяналт тавих;
 • Мал, амьтан нядлах болон мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн боловсруулах, хадгалах байгууламжийн зураг төсөл зохиох, барих, ашиглалтад оруулахад хяналт тавих;
 • Мал, амьтанд зориулсан эм, биобэлдмэл, мал эмнэлгийн багаж, хэрэгслийг үйлдвэрлэх, хилээр нэвтрүүлэх, худалдах, хадгалах, тээвэрлэх, бүртгэхтэй холбоотой дүрэм, журам, заавар, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Улсын нөөцөд байгаа малын эм, биобэлдмэлийг хадгалах, нөхөн бүрдүүлэх, ашиглах, зарцуулахад хяналт тавих;
 • Малын эмийн сан ажиллуулах талаархи дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, малын өвчин үүсгэгчийг ургуулж үржүүлэх, улсын хилээр мал, амьтан, үр, хөврөл үрийг нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олголтод хяналт тавих.
Дамдинбат ЦЭНД-ОЧИР
Хэлтсийн дарга
Утас: 80100990
dtsendochir@gmail.com
Цэрэндулам ДАВХАРБАЯР
Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 80860089
davkharaa_0418@yahoo.com
БАНЗРАГЧ АЛТАНЗУЛ
Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
Утас: 91157038
altanzulsan@yahoo.com
Ганбаатар ГАНЗАЯА
Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
Утас: 80061030
ganzaya06@gmail.com

Холбоо барих

http://inspection.gov.mn/new/u…

ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ДУГААР

1 Дамдинбат Цэнд-Очир Хэлтсийн дарга 80100990
2 Цэрэндулам Давхарбаяр Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 99130400
3 Пүрэвдорж Төгсмаа Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйнхяналтын тасгийн дарга,                                                                                                                                                             Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 9191134580881845
4 Ганбат Анхзаяа Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч 99062911
5 Нямаа Наранзул Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99812915
6 Пүрэвжамц Нарантуяа Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 99161696
7 Данзандорж Цэцгээ Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 9921839199257732
8 Лувсандаш Энхтуяа Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 99139553
9 Даржаа Энхбат Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 9595378880013788
10 Ганбаатар Ганзаяа Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 80061030
11 Тавхи Отгонсүрэн Боловсролын хяналтын улсын байцаагч 90070050
12 Дашбазар Одончимэг Боловсролын хяналтын улсын байцаагч 99043261
13 Дамдин Чулуунчимэг Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99901214
14 Дорж Оюунбат Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч 9900699180007961
15 Чулуунбат Болорсайхан Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 88010309
16 Баттулга Цэрэндулам Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 99186518
17 Дорждагва Баасанжаргал Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 99192076
18 Зулзагабаатар Ундаръяа Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 99192918
19 Бааст Цэрэнханд Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 99040254
20 Шаравдорж Санжмятав Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 99011991
21 Цэрэндагва Цэвээнжав Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 99177256
22 Зандан Адууч Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 98184055
23 Банзрагч Алтанзул Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 91157038
24 Батчулуун Бямба-Очир Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 99252419
25 Дамиран Цэгмид Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч 99874731
26 Намнан Оюун-Эрдэнэ Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 90099195
27 Болд Сайнбаяр Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 99897060
28 Мягмаржав Ганбаатар Байгаль орчин, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын тасгийн дарга, Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 99050223
29 Лхамсүрэн Дашцэцэг Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч 96012885
30 Жамъяншарав Хүрэлтогоо Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч 99066323
31 Болдбаатар Энхмаа Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 99191456
32 Пүрэвсүрэн Ганзориг Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 96661972