НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх  нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.”

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО

“Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий Даатгагч болно”

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй, мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

•Хэлтсийн дарга

•Хэлтсийн даргын зөвлөл

•Ёс зүйн зөвлөл

•Ахмадын зөвлөл

•Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс /орон тооны бус /

•Гомдлын шаардалгын зөвлөл

•Нийгмийн  даатгалын үйлчилгээний тасаг

•Орлого шимтгэлийн тасаг

•Нэг цэгийн үйлчилгээ зөвлөгөө мэдээллийн төв

•Санхүү бүртгэлийн тасаг

•Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг гэсэн бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үйлчилгээ

2021 оныг  “ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА – ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ” болгон зарласантай холбогдуулан тус хэлтэс дэд төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. МУЗГ 1994 оны 171 дүгээр тогтоолыг үндэслэн БЗД-ийн Засаг даргын 1994 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Б/151 тоот захирамжаар дүүргийн нийгэм хангамжийн хэлтсийг Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс болгон өөрчлөн зохион байгуулж өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна

Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй үйлчилгээ:

  • Тэтгэврийн даатгал
  • Ажилгүйдлийн даатгал
  • Тэтгэмжийн даатгал
  • ҮОМШӨ-ний даатгал
  • Сайн дурын даатгал, Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ.

Холбогдох хууль тогтомжууд:

1. Нийгмийн даатгалын тухай

1.1 Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр, 2017 оны 04 дүгээр сарын 14 өдөр)

2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

2.1 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр 2017 оны 04 дүгээр сарын 14 өдөр, 2017 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр, 2018 оны 02 дугаар сарын 02

3. Тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох тухай

4. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай

4.1 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр)

5. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох vйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан євчний тэтгэвэр, тэтгэмж, тєлбєрийн тухай

6. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай

6.1 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай(2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр)

7. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

7.1 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр, 2018 оны 02 сарын 02 өдөр, 2018 оны 06 сарын 27 өдөр

8. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай

9. Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай

10. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох ту

11. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох ту

12. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай

13. Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай

14. Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай

Бүтэц бүрэлдэхүүн

2021 оныг  “ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА – ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ” болгон зарласантай холбогдуулан тус хэлтэс дэд төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. МУЗГ 1994 оны 171 дүгээр тогтоолыг үндэслэн БЗД-ийн Засаг даргын 1994 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Б/151 тоот захирамжаар дүүргийн нийгэм хангамжийн хэлтсийг Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс болгон өөрчлөн зохион байгуулж өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна

Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй үйлчилгээ:

  • Тэтгэврийн даатгал
  • Ажилгүйдлийн даатгал
  • Тэтгэмжийн даатгал
  • ҮОМШӨ-ний даатгал
  • Сайн дурын даатгал, Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ.

Холбогдох хууль тогтомжууд:

1. Нийгмийн даатгалын тухай

1.1 Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр, 2017 оны 04 дүгээр сарын 14 өдөр)

2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

2.1 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр 2017 оны 04 дүгээр сарын 14 өдөр, 2017 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр, 2018 оны 02 дугаар сарын 02

3. Тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох тухай

4. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай

4.1 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр)

5. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох vйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан євчний тэтгэвэр, тэтгэмж, тєлбєрийн тухай

6. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай

6.1 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай(2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр)

7. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

7.1 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр, 2018 оны 02 сарын 02 өдөр, 2018 оны 06 сарын 27 өдөр

8. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай

9. Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай

10. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох ту

11. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох ту

12. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай

13. Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай

14. Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай

Ш АРИУНТУЯА
Хэлтсийн дарга
Утас: 452162
ariuntuya.sh@ndaatgal.mn
Д ГЭРЭЛЦЭЦЭГ
Үйлчилгээний тасгийн дарга
Утас: 75558484 99238520
gereltsetseg.d@ndaatgal.mn
Ц НАРАНМАНДАХ
Тасгийн дарга бөгөөд ахлах нягтлан бодогчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Утас: 75558484 93093175
naranmandakh.ts@ndaatgal.mn
Т БАТ-АМГАЛАН
Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга
Утас: 72728484 88114934
batamgalan.t@ndaatgal.mn
О ХАШ-ЭРДЭНЭ
Орлого шимтгэлийн тасгийн дарга
Утас: 452162 99163423
hash-erdene.o@ndaatgal.mn

Холбоо барих

Байгууллага Нэгж Албан тушаал Овог Нэр Өрөө Ажлын утас Гар утас И-Мейл хаяг
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Үйлчилгээний тасгийн дарга ДОНДОГДОРЖ ГЭРЭЛЦЭЦЭГ 201 75558484 99238520 gereltsetseg.d@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч САНЖААСҮРЭН БЯМБАЖАРГАЛ 99131610 s.byamba1128@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэвэрийн хяналтын байцаагч БАТ-ЭРДЭНЭ БАЯНЖАРГАЛ 203 75558484 89676081 bayanjargalb@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэвэрийн хяналтын байцаагч ӨНӨРБИЛЭГ БОЛОРТУЯА 99163471 bolortuya11@googlemail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэвэрийн баримт материал хүлээн авах байцаагч ГАНБОЛД ТҮВШИНЖАРГАЛ 203 72728484 88084085 tuvshinjargal.g@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэвэрийн баримт материал хүлээн авах байцаагч Ганбат Жавхлан 99724226 g_javhlan@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэвэрийн баримт материал хүлээн авах байцаагч Нарангэрэл Сайнбаяр 99227368 sainbayar1904@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэвэрийн архив бүртгэл хариуцсан байцаагч Бат-Эрдэнэ Лхамдорж 99042098 lhamaa199203@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэвэрийн архив бүртгэл хариуцсан байцаагч Сандуйжав Мөнхзаяа 99181711
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэврийн тогтоолт олголт хариуцсан байцаагч ТЕЛЕБЕК АЙЖАН 203 99999999 88979890 aijan@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэврийн тогтоолт олголт хариуцсан байцаагч Дармаа Ангараг 203 72728484 89090960 garig_angarag@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэврийн тогтоолт олголт хариуцсан байцаагч ЧАГНААДОРЖ ОТГОНТУЯА тэтгэврийн өрөө 203 тоот 72728484 94075008 oogii.chaagii1212@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэврийн тогтоолт олголт хариуцсан байцаагч Рэнчин Отгончулуун 99025252
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэмжийн байцаагч ЧУЛУУНБААТАР ТӨГСӨӨ 101 75558484 88085058 isu_tugsuu@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэмжийн байцаагч САЙНЖАРГАЛ БОЛОРТУЯА 203 72728484 99052716 bolortuya_sainjargal@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэмжийн байцаагч БУНД МӨНХЦЭЦЭГ 99999999 muugii_bnn@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Тэтгэмжийн байцаагч БОЛД ЦЭНДСҮРЭН 101 72728484 94102110 tsentsuu@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Угтах үйлчилгээний ажилтан Дамдин Дэлгэрмаа угтагч байцаагч 75558484 88802491 delgermaadamdin@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Архив хариуцсан ажилтан БАТБОЛД ОРХОН 1 75558484 91990713 orkhonlight@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Архив хариуцсан ажилтан Ринчинжүгдэр Гэрэлчимэг 101 452162 99035277 gerelchimeg.r@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Архив хариуцсан ажилтан Лхамжав Март архив 99010746 99010746 marta030888@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Санхүү бүртгэлийн тасаг Тасгийн дарга бөгөөд ахлах нягтлан бодогчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч ЦЭРЭНДАГВА НАРАНМАНДАХ 302а 75558484 93093175 naranmandah.ts@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Санхүү бүртгэлийн тасаг Сангийн орлого, зарлагын тооцооны нягтлан бодогч БАРТААН САУЛЕЙХАН 302 75558484 99273028 batchimeg_999@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Санхүү бүртгэлийн тасаг Сангийн орлого, зарлагын тооцооны нягтлан бодогч Батаа Ган-Өлзий 302 toot 72728484 99046000 ganulzii.b@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Санхүү бүртгэлийн тасаг Сангийн орлого, зарлагын тооцооны нягтлан бодогч Цэнд Аюурзана 88040279 ayuraa0104@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Санхүү бүртгэлийн тасаг Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч АВИРМЭД АМАРСҮХ 302 75555584 80684040 Amarsuh.a@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Санхүү бүртгэлийн тасаг Хуулийн зөвлөх ТӨРХ ТӨГСБОЛД 403 452162 99084317 Tugboldt@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Санхүү бүртгэлийн тасаг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Бадрал Өнөрбуян.Бадрал 403 452162 91995358 unur_lawyer@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Санхүү бүртгэлийн тасаг Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн ГАНЗОРИГ ЭНХБАЯР 302 75558484 88925858 bayarga@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Санхүү бүртгэлийн тасаг Сангийн зарлагын тооцооны нягтлан бодогч ЖАМЪЯНХОРОЛ НАРАНЧИМЭГ 302 тоот 75558484 88060254 naranchimeg.j@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Санхүү бүртгэлийн тасаг Төлөвлөлт, нэрийн данс, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн Цогтбаяр Нямсүрэн nyamsuren.ts@ndaatgal.mn 77778484 95359400 nyamsuren.ts@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Санхүү бүртгэлийн тасаг Бичиг хэрэг, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Гансүх Жавзандолгор 403 11-452162 99292748 javzaa199@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг Магадлагч эмч, тэтгэмжийн хяналтын байцаагч ӨӨДЛӨХ АНУНГОО 301 75558484 99210062 a_an_anungoo@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга ТҮВДЭНДОРЖ БАТ-АМГАЛАН 301 72728484 88114934 batamgalan.t@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг Хяналт шалгалтын байцаагч ПҮРВЭЭ БУЯНАА 301 75558484 99862277 purbee.buyanaa@j.mail.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг Хяналт шалгалтын байцаагч НАЦАГДОРЖ БАТЖАРГАЛ 301 75558484 88057167 BATJARGAL@YAHOO.COM
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг Хяналт шалгалтын байцаагч АЛТАНЦЭЦЭГ ЧИНЗОРИГ 301 75558484 80087177 Chinzorig_58@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг Хяналт шалгалтын байцаагч МЭНДБАЯР УУГАНБАЯР 302 75558484 88292956 hard_link@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг Хяналт шалгалтын байцаагч Очирпүрэв Сайнзаяа 301 тоот 75558484 98090607 sainzaya9809@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг Хяналт шалгалтын байцаагч ЛУВСАНДОРЖ ОТГОНБААТАР 301 75558484 99166016 otgoo0923@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Удирдлага Хэлтсийн дарга Шажиймаа Ариунтуяа 401a 452162 99095406 ariuntuya.sh@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Орлого шимтгэлийн тасгийн дарга ОЙДОВ ХАШ-ЭРДЭНЭ 303 452162 99163423 hash-erdene.o@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Сайн дурын даатгалын байцаагч ДАВААХҮҮ БЯМБАЖАВ бзд 75558484 99834481 d.bymbaa@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Сайн дурын даатгалын байцаагч Бүрэнжаргал Сэлэнгэ 99032326 Selenge.burenjargal@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Орлого шимтгэлийн байцаагч ХАЛЗАН АЛТАНЗАГАС 303 75558484 99164849 altanzagas.H@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Орлого шимтгэлийн байцаагч БАТАНОВ ГАНТУЯА 99999999 99999999 99999999 gantuya.b@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Орлого шимтгэлийн байцаагч ЭНХТӨР НЯМДОРЖ 301 тоот 75558484 88106166 e.nyamaa555@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Орлого шимтгэлийн байцаагч ДАВААХҮҮ ЭНЭРЭЛТ 302 452162 99071688 ENERELT16@YAHOO.COM
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Орлого шимтгэлийн байцаагч ДАМДИНСҮРЭН НОРОВСҮРЭН 203 75558484 96820120 norovsurend@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Орлого шимтгэлийн байцаагч БАЯНХҮҮ ТҮВШИНЗАЯА 99999999 99999999 86071727 tuvshinzaya.b@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Орлого шимтгэлийн байцаагч ЖАГДАГДАГВА АРИУНТУНГАЛАГ 303 75558484 98111402 Ariuntungalagj@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Орлого шимтгэлийн байцаагч Гансүх Ундармаа 303 орлого шимтгэлийн тасаг 75558484 99192622 Undama421@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Орлого шимтгэлийн байцаагч ЛУУДОРЖ ЭНХЦЭЦЭГ 303 75558484 91014664 enguun_2013@yahoo.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Эрүүл мэндийн даатгалын орлого, шимтгэлийн байцаагч ОТГОНТОГООЧ ТҮВШИНБАЯР 75558484 75558484 90119655 tuvshinbayar@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Эрүүл мэндийн даатгалын орлого, шимтгэлийн байцаагч Жамсран Цэрэннадмид 1 75558484 93126489 tserennadmid.j@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Эрүүл мэндийн даатгалын орлого, шимтгэлийн байцаагч Пүрэв Наранцэцэг 101 75558484 95951302 purevnarantsetseg1970@gmail.com
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Эрүүл мэндийн даатгалын орлого, шимтгэлийн байцаагч Итгэлт Баяржаргал 1tseg 75558484 89105077 bayarjargal.i@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч МӨНХ ЭНХТУЯА Дүнжингарав салбар цонх 56 99098754 99098754 Info@ulaanbaatar.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч БАТСҮХ САРАНТУЯА 55 75558484 91991023 Sarantuya.B@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч Чимэдсүрэн Батчимэг нэг цэг 75558484 99006899 batchimeg.g@ndaatgal.mn
Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс Орлого, шимтгэлийн тасаг Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч ДАШНОРОВ ЧУЛУУН 99063152 chuluun.d@ndaatgal.mn