НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ГУРАВ

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хариуцсан хэсгийн нийтийн эдэлбэр газар, хотын гудамж, зам талбайг цэвэрлэх, энгийн хог хаягдлыг цуглуулах тээвэрлэх үйл ажиллагаанд аюулгүй байдлыг эрхэмлэх, менежментийн зөв зохион байгуулалттай ажиллаж салбартаа манлайлахад  оршино.

БҮТЭЦ, ҮҮРЭГ

Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын 2013 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 102 дугаар тогтоол, Баянзүрх дүүргийн Засаг Даргын 2018 оны 1 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/01 дүгээр захирамжаар “Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Гурав” ОНӨААТҮГ ажиллаж байна.  Баянзүрх дүүргийн  3, 9, 16, 17, 19, 22, 24-р хороодын нутаг дэвсгэрийн нийт 24,930 айл өрх, 88121 хүн ам, үйл ажиллагаа явуулж байгаа 822  аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн цэвэрлэгээ, хог хаягдлын хураамжийг төвлөрүүлэх үйл ажиллагааг эрхэлж байна.

Үйлчилгээ

Иргэн, ААН-тэй хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх үйлчилгээний гэрээ байгуулах, иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагын хог хаягдлыг баталсан хуваарийн дагуу “Хог хаягдлын тухай хууль”, “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах,сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам ”, “Эрүүл ахуйн тухай хууль” зэрэг үйл ажиллагааны чиглэл, стандартай уялдсан хуулийн орчинд  ачилт, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Иргэн, ААН-тэй хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх үйлчилгээний гэрээ байгуулах, иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагын хог хаягдлыг баталсан хуваарийн дагуу “Хог хаягдлын тухай хууль”, “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах,сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам ”, “Эрүүл ахуйн тухай хууль” зэрэг үйл ажиллагааны чиглэл, стандартай уялдсан хуулийн орчинд  ачилт, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна.

Тэрбиш ЭНХЖИН
Дарга
Утас: 99778288 98227045
enkhjin9977@gmail.com
Сүхбаатар ПҮРЭВНЯМ
Ерөнхий менежер
Утас: 98227045
nug3@bzd.ub.gov.mn
Амартүвшин ТӨГӨЛДӨР
Оффис менежер
Утас: 96114410
nug3@bzd.gov.mn

Холбоо барих