ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Газрын харилцааны хууль тогтоомж, газрын харилцаатай холбоотой гарсан Улсын их хурал, Засгийн газрын тогтоол, Барилга, хот байгуулалт сайд, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын тушаал, Нийслэл, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын захирамж, шийдвэр, Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөө, хотын хөгжлийн ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг хариуцсан нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, газар ашиглалтын байдалд хяналт тавих, тайлагнахад оршино

Үйлчилгээ

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албаны 2019 оны А78 дугаар тушаалаар албаны чиг үүргийг шинэчлэн баталсан бөгөөд үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний төсөлд санал өгөх, Дүүргийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах, шийдвэрлүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайланг зохих журмын дагуу бэлтгэн нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба болон Засаг даргад тайлагнах,

Газрын харилцааны хууль тогтоомжоор олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд, дүүргийн газар зохион байгуулалтын тухайн эилийн төлөвлөгөөг үндэслэн иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

Газрын зөрчлийг таслан зогсоох, хянан шийдвэрлэх, хуулийн дагуу газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах,

Ажил үйлчилгээг сайжруулах, ажилтан албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, газрын менежментийг боловсронгуй болгоход чиглэсэн судалгаа хийх, санал боловсруулах, тайлагнах,

Газар эзэмшигч,ашиглагчдын гэрээг дүгнэх, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын зөрчил гарахаас урдчилан сэргийлэх, зөрчлийг илрүүлэх, арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах,

Дүүргийн газрын нэгдмэл тайланг зохих хугацаанд гаргах, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанд ирүүлэх

Газар өмчлөлийн мэдээллийн санг хөтлөх, ажлын зураг үйлдэх, мэдээллийг газар өмчлөлийн болон мэдээллийн технологийн асуудал эрхэлсэн хэлтсүүдэд тогтомол ирүүлэх

Газрын үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах

Газрын төлбөрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, иргэд олон нийтэд сурталчилан тайлабарлах, мэдээлэл зөвлөмж өгөх, газрын төлбөр төлөгчдийн бүртгэл мэдээллийг тогтмол хөтлөх

Газрын төлбөрийн орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх, төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх

Тухайн жилийн төлбөрийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тайлан мэдээг зохих журмын дагуу гаргах, тайлагнах

Газрын тухай хууль, газрын төлбөрийн тухай тогтоомж болон газар эзэмших, ашиглах гэрээний биелэлтийг ноцтой зөрчсөн их хэмжээний өр төлбөртэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгох, гэрээг цуцлах асуудлаар санал боловсруулж, шийдвэрлүүлэх

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албаны 2019 оны А78 дугаар тушаалаар албаны чиг үүргийг шинэчлэн баталсан бөгөөд үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний төсөлд санал өгөх, Дүүргийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах, шийдвэрлүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайланг зохих журмын дагуу бэлтгэн нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба болон Засаг даргад тайлагнах,

Газрын харилцааны хууль тогтоомжоор олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд, дүүргийн газар зохион байгуулалтын тухайн эилийн төлөвлөгөөг үндэслэн иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

Газрын зөрчлийг таслан зогсоох, хянан шийдвэрлэх, хуулийн дагуу газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах,

Ажил үйлчилгээг сайжруулах, ажилтан албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, газрын менежментийг боловсронгуй болгоход чиглэсэн судалгаа хийх, санал боловсруулах, тайлагнах,

Газар эзэмшигч,ашиглагчдын гэрээг дүгнэх, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын зөрчил гарахаас урдчилан сэргийлэх, зөрчлийг илрүүлэх, арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах,

Дүүргийн газрын нэгдмэл тайланг зохих хугацаанд гаргах, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанд ирүүлэх

Газар өмчлөлийн мэдээллийн санг хөтлөх, ажлын зураг үйлдэх, мэдээллийг газар өмчлөлийн болон мэдээллийн технологийн асуудал эрхэлсэн хэлтсүүдэд тогтомол ирүүлэх

Газрын үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах

Газрын төлбөрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, иргэд олон нийтэд сурталчилан тайлабарлах, мэдээлэл зөвлөмж өгөх, газрын төлбөр төлөгчдийн бүртгэл мэдээллийг тогтмол хөтлөх

Газрын төлбөрийн орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх, төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх

Тухайн жилийн төлбөрийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тайлан мэдээг зохих журмын дагуу гаргах, тайлагнах

Газрын тухай хууль, газрын төлбөрийн тухай тогтоомж болон газар эзэмших, ашиглах гэрээний биелэлтийг ноцтой зөрчсөн их хэмжээний өр төлбөртэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгох, гэрээг цуцлах асуудлаар санал боловсруулж, шийдвэрлүүлэх

Д.БАТ-ӨЛЗИЙ
Албаны дарга
Утас: 450020
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com
Д.НАРАНГЭРЭЛ
Газрын төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 11456369,99058054
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com
А. ХУВЬЗАЯА
Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн
Утас: 450020,96140044
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com
Ж. ЭНХБАЯР
Газрын төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 450167
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com
Л. ПҮРЭВДОЛЖИН
Кадастрын мэргэжилтэн
Утас: 11-456369,96077475
info@bzd.ub.gov.mn bzd.urgudul@gmail.com

Холбоо барих

Байгууллага Нэгж Албан тушаал Овог Нэр Өрөө Ажлын утас И-Мейл хаяг    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газар зохион байгуулагч Энх-Амгалан Анхбаяр 307 456369 welcome_followship@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газар зохион байгуулагч МӨНХБАТ ТЭГШЖАРГАЛ 13 450020 tegshee_ac@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газар зохион байгуулагч ОРЛОВСКИЙ ХАДБААТАР 509 456369 SBD40KHADBAATAR@YAHOO.COM    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газар зохион байгуулагч Самбуу Чанагнянгар 307 456369 chanagaa@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газар зохион байгуулагч Дугаржав Төмөрхүү заал 450020 Tumuruu.d@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газар зохион байгуулагч Жаргалсайхан Азжаргал 111 111 hangal8088@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн Аюурзана Хувьзаяа huvizaya_hz@yahoo.com 450020 Khuvizaya0124@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газрын төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Доржсүрэн Нарангэрэл 9 11456369 indrajonas2@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газрын төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Жумдаан Энхбаяр 8 450167 enkhee910@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Албаны дарга Дагмид Бат-Өлзий 101 450020 d_baljii@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Архивын ажилтан Болдбаатар Ганчимэг 1 450020 ganaanbaina@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Кадастрын мэргэжилтэн Чанцалдулам Отгондэлгэр 100 456369 delger_0220@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Бичиг хэргийн ажилтан Болдбаатар Балжинням 1 1 balja081019@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Бичиг хэргийн ажилтан Занабаатар Маргад-Эрдэнэ БЗДЗДТГ 11450020 emerald_0202@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Кадастрын мэргэжилтэн ЛАМЖАМ ПҮРЭВДОЛЖИН 101 11-456369 lampurevdoljin@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Тооцооны нягтлан бодогч Батсүх Аюуш 102 88091155 ayush@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газрын төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн ЦЭРЭНСОДНОМ ХАШЧЛУУН Танхим 456369 khashaa_10@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн НАЦАГДОРЖ ЛХАГВАСҮРЭН 456369 450020 n.lhagvasuren0303@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газар зохион байгуулагч ДАВААДОРЖ ОТГОНБАЯР 105 450020 otgonbayard58@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газар зохион байгуулагч ДАВААХҮҮ ПҮРЭВСҮРЭН 5 тоот цонх 456369 purevsuren1965@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Газар зохион байгуулагч ГОМБО БИЛЭГСАЙХАН 2 456369 gbileg@yahoo.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Ахлах мэргэжилтэн ЦЭРЭННАДМИД ОТГОНБЯМБА 11368341 456369 Otgonbyamba.ts@gmail.com    
Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба Захиргаа Ахлах мэргэжилтэн Догсом Энхтөр 2 450020 turuu_ar@yahoo.com