УЛААН ЗАГАЛМАЙН ХОРОО

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Шударга ёсны зарчимд үндэслэн хүнийг яс үндэс, иргэний харъяалал, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, шашин шүтлэг, улс төрийн үзэл бодол, боловсролоос нь үл хамааран хүний аюулгүй байдал, амьнас, эрүүл мэндийг хамгаалах, хүмүүнлэг ёсыг хангахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хүмүүс хоорондын ойлголцол, нөхөрлөл, хамтын ажиллагааг дэмжих, энх тайвныг бэхжүүлэх үйлсэд хувь нэмэр оруулахад оршино.

Үйлчилгээ

/МУЗН-ийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн заалтаас/

6.3.1.хүн амын эрүүл мэндийн дэмжих үйл ажиллагааг / сургалт, сурталчилгаа, сайн дурын авлагагүй донорын хөдөлгөөн өрнүүлэх, цус цусан бүтээгдэхүүнийг нөөцийг бүрдүүлэх, зонхилон тохиолдох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эндэглийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх/ эрхлэх;

6.3.2.гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангахад туслах, эрсдэлийг бууруулах, нэрвэгдэгсдэд яаралтай тусламж, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх;

6.3.3.олон нийтийн оролцоонд түшиглэн халамж нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үйлчилгээ үзүүлэх; 6.3.4.хүүхэд залуучуудын дунд хүмүүнлэгийн хөдөлгөөнийг өрнүүлэх, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх болон эрсдэлийг бууруулах

·         Орон нутгийн гал түймэртэй тэмцэх багуудыг байгуулж, мэргэжлийн сургалт болон техник хэрэгслээр хангах;

·         Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тухай мэдлэг олгох материалыг боловсруулж, түгээх; Гамшгийн бэлэн байдлыг хангах, эрсдэлийг бууруулахын тулд олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулах

ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ

·         Нэн эмзэг бүлгийн хүн амын бие даан амьдрах чадварыг дээшлүүлэх;

·         Зорилтот бүлгийн иргэдэд нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх;

·         Дотоодын шилжин суурьшигсдын хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлж, иргэний бичиг баримтжуулах асуудлыг дэмжих;

·         Гэр бүлийн хэлхээ холбоог сайжруулах.

ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

·         Хүчирхийлэлгүй нийгмийг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

·         Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх;

·         Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах;

·         Нийгмийн хөгжил, оролцоог дэмжих сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах.

Сайн дурын идэвхтэн

·         Хүмүүнлэгийн үйлсэд иргэд, сайн дурын идэвхтний оролцоог нэмэгдүүлэх;

·         Сайн дурын идэвхтэнг дадлагажуулах, сургалт зохион байгуулах;

·         Сайн дурын байгууллагуудын сүлжээний үйл ажиллагааг дэмжих.

ОЛОН УЛСЫН НӨХӨРЛӨЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

·         Төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа;

·         Олон улсын арга, хэмжээ, сургалт, семинар;

·         Олон улсын гишүүн солилцооны хөтөлбөр.

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ БА ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ

·         Олон улсын Хүмүүнлэгийн эрхзүй;

·         Хувь хүний хөгжлийн сургалт, семинар; “Залуучуудын оролцоонд тулгуурлан зан үйлийг өөрчлөх нь” олон улсын сургалт

ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХ

Та Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн 249,770 гишүүд, дэмжигчдийн нэг болсноор хүмүүнлэгийн үйлсэд хувь нэмэр оруулж, өөрийгөө хөгжүүлэх төрөл бүрийн сургалтад хамрагдаж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, эрүүл мэнд, анхны тусламж, нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх чадвартай болно.

ЦУСНЫ ДОНОР ХЭРХЭН БОЛОХ ВЭ?

Цусны донорын сургалт, сурталчилгааг явуулах үүргийг Донорын тухай хуулиар хүлээсэн тул донорын цусны хэрэгцээ, ач холбогдлын талаар нийгэм, олон нийтэд сурталчлан таниулах, шинээр цусны донорын эгнээг өргөжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллна.

АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН ТӨЛБӨРТЭЙ СУРГАЛТ

Гэнэтийн өвчлөл, осолд өртөн анхны тусламж үзүүлэх нөхцөл байдал хэзээ ч, хэнд ч тохиолдож болзошгүй. Анхны тусламжийн мэдлэг, чадвартай байснаар Та өөрийгөө болон өөрийн ойр дотны хүмүүсийн амь насыг аврах болно.

ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТ

Олон Улсын Стандарт Хөтөлбөр бүхий төрөл бүрийн модуль сургалтууд онлайн болон танхимын дадлага хосолсон хэлбэрээр захиалагчийн хүсэлтээр тогтмол зохион байгуулагдана.

Бүтэц бүрэлдэхүүн

/МУЗН-ийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн заалтаас/

6.3.1.хүн амын эрүүл мэндийн дэмжих үйл ажиллагааг / сургалт, сурталчилгаа, сайн дурын авлагагүй донорын хөдөлгөөн өрнүүлэх, цус цусан бүтээгдэхүүнийг нөөцийг бүрдүүлэх, зонхилон тохиолдох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эндэглийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх/ эрхлэх;

6.3.2.гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангахад туслах, эрсдэлийг бууруулах, нэрвэгдэгсдэд яаралтай тусламж, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх;

6.3.3.олон нийтийн оролцоонд түшиглэн халамж нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үйлчилгээ үзүүлэх; 6.3.4.хүүхэд залуучуудын дунд хүмүүнлэгийн хөдөлгөөнийг өрнүүлэх, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх болон эрсдэлийг бууруулах

·         Орон нутгийн гал түймэртэй тэмцэх багуудыг байгуулж, мэргэжлийн сургалт болон техник хэрэгслээр хангах;

·         Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тухай мэдлэг олгох материалыг боловсруулж, түгээх; Гамшгийн бэлэн байдлыг хангах, эрсдэлийг бууруулахын тулд олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулах

ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ

·         Нэн эмзэг бүлгийн хүн амын бие даан амьдрах чадварыг дээшлүүлэх;

·         Зорилтот бүлгийн иргэдэд нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх;

·         Дотоодын шилжин суурьшигсдын хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлж, иргэний бичиг баримтжуулах асуудлыг дэмжих;

·         Гэр бүлийн хэлхээ холбоог сайжруулах.

ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

·         Хүчирхийлэлгүй нийгмийг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

·         Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх;

·         Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах;

·         Нийгмийн хөгжил, оролцоог дэмжих сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах.

Сайн дурын идэвхтэн

·         Хүмүүнлэгийн үйлсэд иргэд, сайн дурын идэвхтний оролцоог нэмэгдүүлэх;

·         Сайн дурын идэвхтэнг дадлагажуулах, сургалт зохион байгуулах;

·         Сайн дурын байгууллагуудын сүлжээний үйл ажиллагааг дэмжих.

ОЛОН УЛСЫН НӨХӨРЛӨЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

·         Төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа;

·         Олон улсын арга, хэмжээ, сургалт, семинар;

·         Олон улсын гишүүн солилцооны хөтөлбөр.

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ БА ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ

·         Олон улсын Хүмүүнлэгийн эрхзүй;

·         Хувь хүний хөгжлийн сургалт, семинар; “Залуучуудын оролцоонд тулгуурлан зан үйлийг өөрчлөх нь” олон улсын сургалт

ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХ

Та Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн 249,770 гишүүд, дэмжигчдийн нэг болсноор хүмүүнлэгийн үйлсэд хувь нэмэр оруулж, өөрийгөө хөгжүүлэх төрөл бүрийн сургалтад хамрагдаж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, эрүүл мэнд, анхны тусламж, нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх чадвартай болно.

ЦУСНЫ ДОНОР ХЭРХЭН БОЛОХ ВЭ?

Цусны донорын сургалт, сурталчилгааг явуулах үүргийг Донорын тухай хуулиар хүлээсэн тул донорын цусны хэрэгцээ, ач холбогдлын талаар нийгэм, олон нийтэд сурталчлан таниулах, шинээр цусны донорын эгнээг өргөжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллна.

АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН ТӨЛБӨРТЭЙ СУРГАЛТ

Гэнэтийн өвчлөл, осолд өртөн анхны тусламж үзүүлэх нөхцөл байдал хэзээ ч, хэнд ч тохиолдож болзошгүй. Анхны тусламжийн мэдлэг, чадвартай байснаар Та өөрийгөө болон өөрийн ойр дотны хүмүүсийн амь насыг аврах болно.

ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТ

Олон Улсын Стандарт Хөтөлбөр бүхий төрөл бүрийн модуль сургалтууд онлайн болон танхимын дадлага хосолсон хэлбэрээр захиалагчийн хүсэлтээр тогтмол зохион байгуулагдана.

ДЭЖИД ЖАВЗМАА
Улаан загалмайн дарга
Утас: 99055845
javzmaa.d@redcross.mn
ДАМДИНСҮРЭН ГЭРЭЛМАА
Нягтлан бодогч
Утас: 88808872
gerelmaa.d@redcross.mn
ЭРДЭНЭЧИМЭГ НАНДИНЦЭЦЭГ
Арга зүйч
Утас: 99704533
nandintsetseg.e@redcross.mn

Холбоо барих

Монголулс, Улаанбаатархот, Баянзүрхдүүрэг, 8-р хорооЦагдаагийн академийн өргөн чөлөө-67 тоот bayanzurkh@redcross.mn 99055845

Байгууллага Нэгж Албан тушаал Овог Нэр Өрөө Ажлын утас Гар утас И-Мейл хаяг
Баянзүрх дүүргийн Улаан загалмайн хороо Захиргаа Улаан загалмайн дарга ДЭЖИД ЖАВЗМАА 201 91055845 99055845 javzmaa.d@redcross.mn
Баянзүрх дүүргийн Улаан загалмайн хороо Захиргаа Нягтлан бодогч ДАМДИНСҮРЭН ГЭРЭЛМАА 503 байхгүй 88808872 gerelmaa.d@redcross.mn
Баянзүрх дүүргийн Улаан загалмайн хороо Захиргаа Арга зүйч ЭРДЭНЭЧИМЭГ НАНДИНЦЭЦЭГ 503 99704533 99704533 nandintsetseg.e@redcross.mn