Хүний нөөц
1
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭР АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

1
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

1
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ,

1
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ

1
НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛД ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АВАХ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ

1
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АНКЕТ

1
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛД АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ЗАР

1
Боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1
Бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

1
Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

1
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

1
Иргэдийн өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

1
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

1
Орон нутгийн хөгжил, хөгжил, хөрөнгө оруулалтын хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

1
Шагнал, ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэн

1
Соёл, урлаг төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

1
Сургалт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

1
Төлөвлөлт гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга

1
Тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн

1
Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга

1
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

1
Хороо хариуцсан мэргэжилтэн

1
Худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

1
Хүнс ногооний үйлдвэрлэл, малын тэжээл хангамж хариуцсан мэргэжилтэн