ДОТООД АУДИТЫН АЛБА

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Дотоод аудитын алба нь ил тод, бие даасан, хараат бус байж, аудитын дүнг бодитой, үнэн зөв, шударгаар тайлагнах замаар төсвийг ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулах, түүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэнэ.

ЗОРИЛТ

ЧИГ ҮҮРЭГ

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, зөвлөмж гаргах, эрсдэлийн удирдлагаар хангаж тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

– Хууль тогтоомж дүрэм, журам, стандарт, гэрээг мөрдөж байгаа байдал хэрэгжилтийн хяналт;

– Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалтын байдал;

– Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа үйл ажиллагаа болон төсвийн санхүүжилт, зарцуулалт түүний үр ашигтай байдал;

– Санхүү, төсөв, төрийн сангийн үйл ажиллагааны үнэн зөв, найдвартай байдал;

– Салбарын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны үр ашигтай байдал.

– Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон тухайн байгууллагын шийдвэрээр тусгайлан явуулах аудит;

– Байгууллагын дотоод хяналт засаглалын байдалд болон холбогдох стандартын хүрээн тодорхойлсон бусад аудит;

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Х.АЛТАНЗАЯА
Албаны дарга
Утас: 99084419, 70165588
altanzaya97@yahoo.com

Т.МӨНХЦАЦРАЛ
Нягтлан бодогч
Утас: 99306061
munkhtsatsral1294@gmail.com

Э.ЭНХТАМИР
Дотоод аудитор
Утас: 88320209
e.enkhtamir@bzd.ub.gov.mn

Б.ЭНХТУЯА
Дотоод аудитор
Утас: 99060846
tuyatuya700@gmail.com

Н.ЖАВЗАНДУЛАМ
Дотоод аудитор
Утас: 99022874
n.javzandulam@bzd.ub.gov.mn

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

УТАСНЫ ДУГААР: 11-461648, 70165588

ХАЯГ БАЙРШИЛ