БЗД ХОРООД

“Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн 11.1-д “Хороо нь иргэдэд хуульд заасан үйлчилгээ хүргэх, нутгийн өөрийн удирдлагад иргэдийн оролцоог хангах чиг үүрэг бүхий анхан шатны нэгж мөн” хэмээн заасан байдаг.

Мөн тус хуулийн 11.2-т “Хороо нь хэсгийн зохион байгуулалттай байна. Хэсгийн хуваарийг хүн амын суурьшил, өрхийн тоог харгалзан дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тогтооно” хэмээн заасны дагуу иргэдэд төрийн болон эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох зорилгоор Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021.12.24-ний өдрийн 12/36 дугаар тогтоолоор Баянзүрх дүүргийн 28 хороог шинэчлэн байгуулж 43 болгосон.

1 ХОРОО

2 ХОРОО

3 ХОРОО

4 ХОРОО

5 ХОРОО

6 ХОРОО

7 ХОРОО

8 ХОРОО

9 ХОРОО

10 ХОРОО

11 ХОРОО

12 ХОРОО

13 ХОРОО

14 ХОРОО

15 ХОРОО

16 ХОРОО

17 ХОРОО

18 ХОРОО

19 ХОРОО

20 ХОРОО

21 ХОРОО

22 ХОРОО

23 ХОРОО

24 ХОРОО

25 ХОРОО

26 ХОРОО

27 ХОРОО

28 ХОРОО

29 ХОРОО

30 ХОРОО

31 ХОРОО

32 ХОРОО

33 ХОРОО

34 ХОРОО

35 ХОРОО

36 ХОРОО

37 ХОРОО

38 ХОРОО

39 ХОРОО

40 ХОРОО

41 ХОРОО

42 ХОРОО

43 ХОРОО