СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Дүүргийн эдийн засаг, нийгэм, хүн ам зүйн талаарх шинжлэх ухааны арга зүйгээр тооцсон, статистикийн үнэн бодит мэдээлэл, судалгаагаар нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд адил тэгш үйлчлэхэд оршино

ЗОРИЛТ

ЧИГ ҮҮРЭГ

Хэрэглэгчдийг статистикийн мэдээллээр хангах, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд адил тэгш үйлчлэхэд оршино.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Тухайн байгууллагаас иргэдэд үзүүлдэг төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, бүрдүүлэх бичиг баримт гэх мэт. Статистикийн мэдээлэл нь албан ёсны болон захиргааны гэсэн 2 төрөл байна. Албан ёсны статистикийн мэдээллийг Үндэсний Статистикийн хороо, яам, төрийн бусад албан газар, бүх шатны Засаг дарга эрхлэн гаргадаг. Албан ёсны статистикийн мэдээлэл гэж Үндэсний Статистикийн хорооноос баталсан аргачлал, үзүүлэлтээр Статистикийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан эдийн засаг, хүн ам, нийгэм, байгаль орчны холбогдолтой үзүүлэлтээр гаргасан мэдээлэл, статистикийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан мэдээлэл юм. Захиргааны статистикийн мэдээллийг Үндэсний Статистикийн хорооноос баталсан, зөвшөөрсөн аргачлал, үзүүлэлтээр яам, Засгийн газрын агентлаг, төрийн бусад байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллагын хэрэгцээнд зориулан цуглуулж боловсруулдаг. Дүүргийн Статистикийн хэлтэс нь долоо хоног, сар, улирал, хагас жил, бүтэн жилийн давтамжтай албан ёсны статистикийн 59 төрлийн мэдээ тайлан, захиргааны статистикийн 15 төрлийн мэдээг дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулахаар бүртгүүлсэн 15 мянган аж ахуйн нэгж, байгууллагаас авч нэгтгэн боловсруулан ажилладаг.

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Т.ХАШ-ЭРДЭНЭ
Хэлтсийн дарга
Утас: 99882339
khashaa0414@gmail.com
Б.УРАНЧИМЭГ
Мэргэжилтэн
Утас: 89464633
uranchimeg_b@nso.mn
Ж.ЦЭРЭНДУЛАМ
Мэргэжилтэн
Утас: 99052656
bayanzurkh@nso.mn
Х.НАМУУНЗУЛ
Мэргэжилтэн
Утас: 99844774
bayanzurkh@nso.mn
Б.ДЭЛГЭР
Мэргэжилтэн
Утас: 88001288
bayanzurkh@nso.mn
Э.ЭНХГЭРЭЛ
Мэргэжилтэн
Утас: 99028961
enkhgerel@nso.mn
Ж.НАЦАГДОРЖ
Мэргэжилтэн
Утас: 99057053
natsagdorj_j@nso.mn
  

ХОЛБОО БАРИХ

УТАСНЫ ДУГААР: 51-267349

Байгууллагын цахим хаяг: bayanzurkh@nso.mn

Байгууллагын Фэйсбүүк пэйж хуудас: https://www.facebook.com/Bzdstat.10

ХАЯГ БАЙРШИЛ