Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ
1
Гуравдугаар сарын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

2022-03-15

1
Хоёрдугаар сарын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

2022-02-28

1
Хоёрдугаар сарын өргөдөл гомдол шийдвэрлэх явцад гарсан зөрчил

2022-02-28

1
Нэгдүгээр сарын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

2022-01-30

1
Нэгдүгээр сарын өргөдөл гомдол шийдвэрлэх явцад гарсан зөрчил

2022-01-30

1
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

2021-12-25

1
ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭР

2021-12-25

1
БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, ЦААШДЫН ЗОРИЛТ, САНАЛ

2021-12-25