Эдийн засаг, нийгмийг
2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл