Баянзүрх дүүрэг

0
Нийт хүн ам
0
Өрхийн тоо
0
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн
0
Ахмад настан
0
Сурагч
0
Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам
0
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн
0
0-18 насны хүүхэд